ماده 9 شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

طبقه بندی اطلاعات زیر طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 ممنوع است.
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اطلاع از طبقه بندی این نوع اطلاعات در موسسات عمومی مشمول این قانون، موضوع را به موسسه طبقه بندی کننده اطلاع داده و درخواست اصلاح می کند. همچنین، هر شخصی می‌تواند از کمیسیون بخواهد تا امکان انتشار و دسترسی به اطلاعات زیر را فراهم کند:
1. اطلاعات موجد حق و تکلیف عمومی (تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)
2. اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی (تبصره 1 ماده 17 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)
3. اطلاعات راجع به وجود یا بروز تهدید سلامت عمومی (تبصره 1 ماده 17 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)