مطالبه هزینه های درمانی کمتر از دیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که هزینه های درمانی مورد مطالبه کمتر از دیه و اصطلاحا مستغرق درآن باشد، قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای غ. ب. به طرفیت آقای ح. ح.پ. به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از وقوع تصادف رانندگی با جلب نظرکارشناسی مقوم به 51000000 ریال (عدم کارکرد تاکسی وهزینه‌های بیمارستان) به میزان 11590000 تومان که دلایل و ضمائم دادخواست خوانده بدین شرح است: 1 - فتوکپی دادنامه محکومیت کیفری خوانده دادگاه 103 به کلاسه --- قرچک 2 - استشهادیه تنظیمی 3 - کپی گواهی عدم استفاده اتومبیل تاکسی برای مسافرکشی 3 - تصاویر مصدق هزینه کرد بیمارستان که خواهان مدعی است خوانده برابر دادنامه --- /مورخ 1392/02/29 صادره از سوی شعبه --- جزایی قرچک به اتهام صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه محکوم گردیده لیکن چون فقط با رانندگی امرار معاش می‌کرده ام تقاضای پرداخت خسارات و ضرر و زیان حاصله را دارم که که طبق ستون خواسته دادخواست خود را تقدیم داشته است دادگاه با عنایت به اینکه در جلسه اول دادرسی خواهان با رعایت مقررات ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را افزایش داده است و تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت هزینه‌های ناشی از جراحی به میزان یکصد و پانزده میلیون و نهصد هزارریال کرده است و ادعای خود را با ارایه اسناد مصدق شده هزینه‌های بیمارستانی تقویت نموده است علی هذا خواسته خواهان را در بخش هزینه‌های ناشی از جراحی مطابق با واقع وثابت تشخیص و به استناد مواد 2/198 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ومواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کل مبالغ هزینه کرد بیمارستانی بالغ بر یکصد پانزده میلیون ونهصد هزار ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید در خصوص مطالبه ضرروزیان ناشی از بیکاری و عدم کارکرد با تاکسی به استناد تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی که از آن که از آن به عدم النفع تعبیر شده است و قابل مطالبه نمی‌باشد حکم به بی‌حقی خواهان و برائت ذمه خوانده در این بخش صادر و اعلام می‌نماید این رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگستری شهرستان قرچک - رضا سوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دعوای تجدیدنظرخواهی آقای ح. ح.پ. به طرفیت آقای غ. ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/12/12 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 115900000 ریال بابت هزینه و مخارج بیمارستانی از این حیث وارد است که هزینه‌های بیمارستانی و درمانی مزبور مربوط به صدمات ناشی از تصادف بوده که برابردادنامه شماره --- - 1393/02/29 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک در خصوص آن اتخاذ تصمیم گردیده و تجدیدنظرخواه به پرداخت دیات این صدمات محکوم وحسب ادعاء معترض به موجب فیش واریزی مورخ 1393/09/02 ایفاء گردیده و با عنایت به ارزش دیه صدمات وارده که هزینه‌های درمانی مورد مطالبه کمتر از آن و اصطلاحا مستغرق در آن بوده با توجه به مفهوم رای اصداری شماره 6 - 1375/05/04 و نظریات 7/4125 - 1376/07/12 و 7/412876/07/09 اداره حقوقی وتدوین قوانین قوه قضائیه لحاظ نمودن خسارت خسارت دیگر بی وجه فاقد محمل شرعی و قانونی است لذا دادگاه با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله با اعمال ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و در اصل در راستای ماده 2 از قانون اشعاری قرار عدم استماع دعوای نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدجوادخیری - فرهادمرادی

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها