تاثیر زندگی مشترگ بر نفقه زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر زوجین در منزل مشترک زندگی کنند، اماره پرداخت نفقه است؛ بنابراین مطالبه نفقه معوقه مستلزم ارائه دلیل از جانب زوجه است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/17

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم س. ب. فرزند م. به طرفیت آقای ع. ق. فرزند ع. مبنی بر مطالبه نفقه از سال 1390 با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تادیه، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر سند ازدواج و اظهارات طرفین و مدارک ارائه شده توسط خوانده، نظر به اینکه زوجین تا چند ماه قبل زندگی مشترک داشته و زوجه در منزل سازمانی تهیه شده توسط زوج ساکن بوده که در این وضعیت اماره بر پرداخت نفقه وجود دارد. علاوه خوانده قبضهای واریز مبالغی به حساب خواهان را ارائه نموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1321 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک -احمدعلی رخی ریزی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/29

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم س. ب. به طرفیت آقای ع. ق. از دادنامه --- مورخه 94/12/17 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه نفقه معوقه به لحاظ زندگی مشترک در زیر یک سقف صادرگردیده وارد نمی‌باشد زیرارای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده وایرادی از حیث ماهوی یاشکلی به آن واردنیست واستدلال محکمه محترم بدوی ونیزمستندات آن صحیح میباشد وتجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض ویا بی اعتباری دادنامه رافراهم نمایدارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن رداعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا تایید مینماید 0 رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمود ‌فرهبد - جعفر نجفی رسا

منبع
برچسب‌ها