نظریه مشورتی شماره 7/97/2934 مورخ 1398/08/12

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/97/2934
شماره پرونده: 97-168-2934

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3- قانونگذار در ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای ماده 288 این قانون به دادستان کل کشور اختیاری مبنی بر پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه، اعطا کرده است و برابر تبصره یک این ماده «پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستری استان ذیربط با دادستان کل کشور است» که از جمع بین ماده و تبصره یک آن این نتیجه حاصل میشود که اولا، دادستانهای عمومی سراسر کشور از شمول متن ماده خارج بوده و مشمول تبصره یک آن میباشند و سایر قضات دادسرا مشمول متن این ماده هستند. ثانیا، پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی برابر تبصره یک ماده 289 قانون یادشده بر عهده دادستان کل کشور است. اما در این خصوص کسب نظر رییس کل دادگستری استان ضروری است و امکان پیشنهاد مستقیم از سوی رییس کل دادگستری استان وجود ندارد.
ثالثا، گرچه اختیار پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت سایر مقامات قضایی دادسرا برابر متن ماده 289 قانون یادشده توسط دادستان کل کشور منوط به کسب نظر رییس کل دادگستری استان نیست، با اینحال این اختیار نافی امکان پیشنهاد مستقیم از سوی رییس کل دادگستری استان نمیباشد. بدیهی است هیچیک از اختیارات فوق نافی اختیارات رییس قوه قضاییه در چهارچوب قانون اساسی نیست.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)