حذف نام فرزند از شناسنامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی حذف نام فرزند از شناسنامه به دلیل نیاز به اخذ توضیح از خواهان، لزوم طرف دعوی قرار دادن فرزند و والدین ادعایی و داشتن تبعات حقوقی خاص، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم گ. ن در دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال قائم شهر حذف نام... را به عنوان فرزند از شناسنامه اش خواستار شده و او را فرزند خواهر خود اعلام کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی قائم شهر به موجب قرار شماره --- - 1393/11/15 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر دراداره خوانده دانسته بانفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد.در تاریخ سیزدهم اسفند ماه سال 1393 هیات شعبه تشکیل است. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و تبادل نظر به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی قائم شهر به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال محل به شرحی که در قرار شماره --- - 1393/11/15 آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به این که صدور قرار عدم صلاحیت دون اخذ توضیح از خواهان در خصوص ادعا و این که.... و والدین ادعایی او طرف دعوا قرار نگرفته اند و حذف نام فرزند تبعات حقوقی خاص را داراست مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار موصوف پرونده را برای ادامه دادرسی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می دهد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها