ماده 110 قانون آیین دادرسی کیفری

رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می آید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)