ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)
ب - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط
ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط
د - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط
ه- - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط
و - رئیس دیوان عدالت اداری
ز - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
ح - دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور