احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مالکیت خواهان به استناد دادنامه قطعی صادره در خصوص مالکیت وی، قابل احراز است؛ زیرا انتقال مالکیت مبیع و ثمن از آثار بیع صحیح بوده و انتقال رسمی جزء تشریفات محسوب می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/12

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقایان و خانم ها الف. س. و علی م.ث. - ج. و رویا و ز. و ع. و ه. و خ. جملگی ج. و ر. پ. با وکالت خانم م. و آقای شجاع به طرفیت آقایان ک. الف. و د. الف. باوکالت آقای الف. ز. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مورد اجاره سه دانگ مشاع از دوباب آپارتمان از 1383/06/17 تا 1394/03/05 بااحتساب خسارات دادرسی وقانونی وهزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51000000 دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین دروقت مقرر تشکیل خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به شرح خواسته دارم. وکیل خوانده درجلسه حاضرواظهارداشته موضوع مشمول اجرت المثل نمی گردد اجرت المثل به مالک رسمی تعلق می‌گیردتاکنون سندرسمی به نام خواهان‌ها صادرنشده است دادگاه وضعیت ثبتی رااستعلام که حسب پاسخ واصله مالک رسمی ملک ک. الف. فرزند اسکندرمی باشد دادگاه نظربه اینکه اجرت المثل به مالک رسمی تعلق می‌گیرد وتاکنون ملک رسمابه خواهان‌ها منتقل نشده است و لذا شامل اجرت المثل نمی گردد موضوع ازاینقراراست که خواندگان ملک را به خواهان‌ها فروخته اند تاکنون تحویل نداده اند وسند رسمی صادرنشده است ظاهرا به نظرمی رسدموضوع مشمول خسارت قراردادی تاخیردرتحویل مبیع باشد بنا به مراتب فوق لذا دعوی باکیفیات مطروحه قابلیت استماع ندارد مستندا به مواد 84 و 89 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79 قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد.قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانمحمدجواد داودآبادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانمها 1 - اعلا س. 2 - علی م.ث. 3 - ج. 4 - رویا 5 - ز. 6 - ع. 7 - ه. 8 - خ. همگی با نام خانوادگی ج. 9 - ر. پ. با وکالت خانم ز. م. به طرفیت 1 - آقای ک. الف. 2 - د. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/8/12 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن قرار رد دعوی به لحاظ عدم مالکیت تجدیدنظرخواهان نسبت به پلاکهای ثبتی 11403 - 88 ، 88070676 و 88070677 به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه واحد آپارتمان از تاریخ 83/6/17 لغایت 94/3/5 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل می‌باشد موافق قانون و مقررات موضوعه نیست و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه وارد و متضمن جهت موجه نقض دادنامه معترض عنه می‌باشد چرا که مستفاد از ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و این از آثار بیع صحیح می‌باشد و مالکیت تجدیدنظرخواهان بر اساس دادنامه قطعی (مستند مدرکیه آنها) از سوی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران احراز گردیده و انتقال رسمی در دفاتر اسناد جزء تشریفات محسوب می‌گردد. دادگاه با این توصیف ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها