خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک با عرصه وقفی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع، در صورتی که عرصه پلاک ثبتی وقفی باشد، موقوفه باید طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. الف. با وکالت آقای الف.پ. به طرفیت خواندگان به اسامی آقایان ع. ف. و ع. ز. و س. الف. و ی. الف. و الف. الف. و لف. الف. و خانم ف. الف. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی نیم دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش --- تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که حسب قرارداد عادی شماره 777 مورخ 1389/12/26 خوانده ردیف اول اقدام به واگذاری نیم دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق به موکل نموده است. خوانده اول و دوم هر دو به‌ عنوان سازنده به میزان یک و نیم دانگ مشاع را از خواندگان بعدی انتقال گرفته اند لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده‌اند. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه به موجب قرارداد مشارکت مورخ 1389/08/15 خواندگان ردیف سوم الی ششم یک و نیم دانگ پلاک ثبتی متنازع‌فیه را به خوانده ردیف اول آقای ع. ف. واگذار کرده‌اند و نظر به اینکه به موجب قرارداد شماره 777 فرد اخیر نیم دانگ از سهم خود را به خواهان واگذار نموده و نظر به اینکه به اصالت و اعتبار اسناد عادی ابرازی تعرضی به عمل نیامده و نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره 27302 - 1392/04/30 اعیانی پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی به نام آقای س.م. الف. می‌باشد و نظر به اینکه مطابق گواهی حصر وراثت به شماره 129 - 1383/10/16 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و نیز دادنامه شماره --- - 1389/04/09 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 30 تهران خواندگان ردیف 3 الی 6 وراث حین الفوت آقای م. الف. می‌باشند و دعوی مطروحه را محمول بر صحت دانسته و نظر به اینکه از لوازم عرفی واگذاری و انتقال مال به دیگری تنظیم سند رسمی آن می‌باشد، لذا مستندا به مواد 10 و 219 ق.مدنی و مواد 198 و 515 ق.آ.د.م خواندگان ردیف سوم الی ششم را به تنظیم سند رسمی اعیانی پلاک ثبتی فوق به مقدار نیم دانگ در حق خواهان محکوم می‌نماید. در خصوص عرصه ملک نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی فوق عرصه ملک وقف می‌باشد و اداره اوقاف یا موقوف علیهم یا متولی موقوفه طرف دعوی قرار نگرفته اند لذا دعوی قابل رسیدگی ماهوی نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص خواندگان اول و دوم به لحاظ فقدان مالکیت رسمی آنان نسبت به عرصه و اعیانی و عدم توجه دعوی قرار رد دعوی را مستندا به ماده 84 ق.آ.د.م صادر و اعلام می‌نماید. در مورد خسارات دادرسی به لحاظ اینکه خواندگان ردیف 3 الی 6 سبب ورود خسارت مزبور نشده‌اند از این حیث مسئولیتی متوجه آنان نبوده حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

محمود شیروان

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی واخواهان 1 . آقای س. الف. 2 . آقای س.ی. الف. 3 . خانم س.ف. الف. 4 . آقای س. الف. با وکالت آقای م. ر. به طرفیت واخواندگان به اسامی 1 . آقای م. الف. با وکالت آقای ک. الف.پ. 2 . آقای ع. ف. نسبت به دادنامه غیابی شماره 769 مورخ 1392/11/12 دایر بر محکومیت واخواهان‌ها به تنظیم سند رسمی نسبت به نیم دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی بخش تهران به این شرح که وکیل واخواهان‌ها اعلام داشته که قرارداد مورخ 1389/08/15 اصالت و سندیتی ندارد و ع. ف. به‌ عنوان سازنده، حق واگذاری موضوع قرارداد را نداشته است. وکیل واخوانده اول نیز اعلام داشته که اصل بر صحت قراردادها می‌باشد لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این‌که وکیل واخواهان پیرو اعلام عدم اصالت سند ابرازی واخواندگان، نسبت به اسناد مربوطه تردیدی مطرح نکرده و جعلیت آن را اثبات نکرده و به تعبیر دیگر دلیلی بر اثبات فقدان اصالت اسناد مزبور ارایه نکرده است و نظر به این‌که وکیل واخواهان‌ها علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دلیل و مدرکی جهت فقدان اجازه شریک در ساخت ارایه نکرده است لذا اعتراض مطروحه را وارد ندانسته ضمن رد آن دادنامه غیابی فوق را عینا تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

محمودشیروان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - ع. 2 - س.ی. 3 - س.الف. 4 - س.ف. همگی الف. با وکالت م. ر. و ع. ر. به طرفیت 1 - م. الف. 1 - ک. الف.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/05/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/12/11 دایر بر تنظیم سند رسمی نیم دانگ مشاع پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی تهران عینا تایید گردیده است صرف‌نظر از اینکه وکیل مرحله بدوی تجدیدنظرخوانده به نام ک. الف.پ. از متداعیین پرونده نمی‌باشد تا به‌ عنوان تجدیدنظرخوانده قید گردد چون مدلول ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی تصریحا به طرفین دعوی اطلاق دارد و لاغیر، معهذا دادگاه قرار رد تجدیدنظرخواهی نسبت به تجدیدنظرخوانده دوم صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص اعتراضیه به دادنامه شماره --- با عنایت به اینکه مطابق استعلام ثبتی واصله شماره 27302 مورخه 1392/04/30 پلاک ثبتی وقفی می‌باشد و موقوفه طرف دعوی قرار نگرفته است فلذا در مقام تجدیدنظرخواهی به لحاظ انطباق با تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دراجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه‌های 411 مورخه 1393/05/26 و 769 مورخه 12/11 / 1392 به جهت موقوفه بودن پلاک ثبتی و عدم طرح دعوی به طرفیت موقوفه قرار رد دعوی خواهان دعوی بدوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امیر کوهکن - علی احمدی

منبع
برچسب‌ها