رای شماره 7 مورخ 1382/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 486/81

شاکی: مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت1/80/1190 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 17 فروردین 1382

شماره دادنامه: 7

مقدمه: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، به شرح محتویات پرونده کلاسه ت1/81/1971 اداره کل تامین اجتماعی خوزستان با ارسال قبض پست سفارشی مدعی است که با توجه به تاریخ ابلاغ دادنامه شماره 636 مورخ 1380/04/25 در 1380/06/12 به اداره کل تامین اجتماعی دادخواست تجدیدنظر در 1380/06/25 در فرجه قانونی تحویل پست اهواز گردیده است که ادعای سازمان مزبور مقرون به واقع تشخیص و با درخواست اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری موافقت و مراتب جهت طرح در هیات عمومی دیوان اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1380/06/12 به مشتکی‌عنه ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ 1380/06/25 در مهلت قانونی از طریق اداره پست ارسال شده است، بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 1773 مورخ 1381/09/13 شعبه اول تجدیدنظر مشعر بر رد اعتراض نسبت به دادنامه بدوی به عنوان تقدیم دادخواست در خارج از مهلت قانونی، دادنامه مذکور مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع