نظریه مشورتی شماره 7/99/1754 مورخ 1399/12/17

تاریخ نظریه: 1399/12/17
شماره نظریه: 7/99/1754
شماره پرونده: 99-168-1754 ک

استعلام:

چنانچه در حوزه قضایی شهرستان «الف» شناوری دچار حادثه و غرق شود و اجساد ملوانان توسط جریان آب از شهرستان‌های «الف» و «ب» عبور و به حوزه قضایی شهرستان «ج» هدایت و در آن جا کشف شود؛ کدام شهرستان صالح به رسیدگی است؟ شهرستان «الف» که محل وقوع حادثه است یا شهرستان «ب» که اجساد توسط جریان آب از آن حوزه رد شده است و یا شهرستان «ج» که اجساد در آن محل کشف شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم، مرجعی است که جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین در فرض سوال که جرم در حوزه قضایی «الف» واقع شده است، مرجع قضایی مزبور صالح به رسیدگی خواهد بود. بدیهی است در صورتی که محل وقوع بزه مشخص نباشد، مرجع قضایی محل کشف مطابق مقررات ماده 118 قانون صدرالذکر رفتار میکند./ت

منبع