مطالبه خسارت مازاد بر دیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دیه اخذ شده، کمتر از هزینه های درمان مورد ادعای خواهان باشد، مقصر، مسئول پرداخت خسارت مازاد بر دیه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س.ه. به طرفیت آقای ر.ق. به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقص عضو و معالجه و ضرر و زیان ناشی از سلب قدرت و توان در کارکردن و هزینه بستری و درمان به علت بی‌احتیاطی در امر رانندگی و خسارت دادرسی که در جلسه اول دادرسی خواسته به مطالبه ضرر و زیان ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به جراحات به مبلغ 108/342/17 تومان تغییر یافت خواهان اظهار داشت که خوانده در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی با بنده تصادف نمود که این حادثه منجر به جراحات و نقض عضو گردید و طی سه سال و اندی طول درمان هزینه‌های زیادی را متقبل شده‌ام و مبلغ هزینه شده بیش از دیه تعیین شده توسط دادگاه محترم می‌باشد با عنایت به اسناد و مدارک پزشکی ارائه شده و عدم توجه خوانده به این موضوع تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشد و دفاعی به عمل نیاورده است از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان و ملاحظه اسناد و مدارک پزشکی در خصوص هزینه‌های درمان خواهان و ملاحظه دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/30 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه شماره --- مورخ 1391/01/30 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تایید دادنامه شعبه --- صادرگردیده و با عنایت به استعلام به عمل آمده از اجرای احکام دادسرای ناحیه 14 تهران مبنی بر دریافت دیه مندرج در دادنامه های صادره از ناحیه خواهان و اینکه دیه اخذ شده کمتر از هزینه‌های درمان و پزشکی مورد ادعای خواهان می‌باشد و با عنایت به اینکه طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هرکس به هر نحو خسارتی را به افراد وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد و نظر به اینکه خوانده هیچ‌گونه دفاعی به عمل نیاورده است لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون مدنی {قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی} و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 108/342/17 تومان و مبلغ 3/473/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ق. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره --- ... 93 مورخ 1393/06/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن مسبوق به دادنامه غیابی شماره 716 ... 91 که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 108/342/17 میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 3/473/000 تومان له خواهان صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است و رضایت‌نامه پیوستی نافی حقوق خواهان در این پرونده نمی‌باشد لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

پورفلاح- اقتصادی

منبع
برچسب‌ها