نظریه مشورتی شماره 7/1401/406 مورخ 1401/06/09

تاریخ نظریه: 1401/06/09
شماره نظریه: 7/1401/406
شماره پرونده: 1401-127-406 ح

استعلام:

چنانچه خواهان دادخواست مطالبه وجه به دلیل قرض دادن آن به خوانده را مطرح می‌کند و مستند دعوای خود را یک فقره رسید بانکی اعلام می‌کند، با توجه به این‌که عقد قرض، عملی حقوقی است که نیاز به اثبات دارد، آیا خواهان باید اثبات عقد قرض را نیز به صورت توأمان درخواست کند یا صرف مطالبه وجه کفایت می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در دعوای مطالبه وجه، خواهان هرچند باید جهت استحقاق خود را اثبات کند؛ اما برای اثبات آن ملزم به طرح دعوای جداگانه نمی‌باشد؛ بر این اساس، در فرض سوال که خواهان مدعی است مبلغی را به خوانده قرض داده و به ‌رغم سپری شدن مدت قرض و حلول سررسید، خوانده از پرداخت وجه خودداری می‌کند، دادگاه با رسیدگی به ادله استنادی خواهان و لحاظ دفاعیات خوانده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند و برابر قانون موجبی برای الزام خواهان به طرح دعوای مستقل و یا توأمان دعوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.

عناوین و برچسب‌ها