تعیین حبس کمتر از 91 روز پس از اعمال تخفیف

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین حبس کمتر از 91 روز پس از اعمال تخفیف،دارای وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/11

رای دادگاه

در خصوص اتهام متهم م. ه. فرزند ح.الف. متولد 1369 اهل تهران ساکن پاکدشت دائر بر سرقت مقرون به اذیت وآزار یک دستگاه گوشی تلفن همراه ووجه نقد از شاکی خصوصی م. ک. فرزندحسین بخش موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت دادگاه با توجه به محتویات ومندرجات پرونده وشکایت اولیه شاکی خصوصی بدین شرح که در تاریخ 94/1/24 ساعت 15 : 00 عصر در حال تردد در خیابان سپاه در حوزه قضایی پاکدشت بوده که متهم پس از پیاده شدن از وسیله نقلیه پیکان وانت به رنگ سفید به شماره انتظامی 487 ی 19 - ایران 77 به عنف مبادرت به سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همره ووجه نقد مقرون به اذیت وآزار از نامبرده می‌نمایدوگزارش مراجع انتظامی وتحقیقات معموله وتصویر مدارک مالکیت گوشی تلفن همراه مندرج در صفحات 3 و 4 پرونده ونحوه دستگیری متهم توسط مامورین انتظامی طی صورت جلسه موخ 94/1/26 مضبوط در صفحه 6 پرونده وصورت جلسه شناسایی متهم توسط شاکی واسترداد اموال مسروقه طی صورت جلسه مورخ 94/1/26 منعکس در صفحه 9 پرونده وکشف وضبط گوشی تلفن همراه شاکی در ید متصدی مغازه موبایل فروشی با همکاری متهم طبق صورت جلسه مورخ 94/1/26 مندرج در صفحه 8 پرونده واقرار تلویحی متهم نسبت به اتهام انتسابی درمرحله تحقیقات مقدماتی دردادسرا ودرمرحله دادرسی درمحضردادگاه به شرح صفحات 6 و 7 و 23 و 29 و 57 و 58 پرونده ودفاعیات غیر موجه متهم مبنی بر تحصیل گوشی تلفن همراه ووجه نقد جهت پر نمودن باک بنزین ووسیله نقلیه وبلوتوث عکس وفیلم در گوشی مذکور که با توجه به عدم تائید مطالب فوق از جانب شاکی وتاریخ کشف وضبط گوشی تلفن همراه در ید متصدی مغازه موبایل فروشی در تاریخ 94/1/26 دو روز بعد از ارتکاب جرم واحراز علم مرتکب به موضوع وقصد ارتکاب رفتار مجرمانه وقصد تحقق نتیجه باعلم به وقوع آن بدون ارائه اسناد ومدارک مثبته وبدون اتکاء بدلایل محکمه پسند موثر در مقام نیست وسایرقرائن وامارات واوضاع واحوال موجود ومنعکس در پرونده بزهکاری متهم از نظر دادگاه محرز ومسلم است علیهذادادگاه با توجه به مراتب معنونه وانطباق عمل مرتکب مستند ماده 652 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل سه ماه ویک روز حبس تعزیری وتحمل چهل ضربه شلاق تعزیری بااحتساب کسر ایام بازداشت قبلی صادر ومحکوم می‌نمایددر ضمن در خصوص استرداد اموال مسروقه نظر به این که اموال مکشوفه به شاکی مسترد ومشار الیه رضایت بی قید وشرط خود را نسبت به متهم در مرحله دادسرا مندرج در صفحه 10 پرونده اعلام نموده است.اظهار نظر ماهوی در این زمینه سالبه به انتفاع موضوع بوده ودادگاه باکیفیت مطروحه مواجه باتکلیف نیست.رای صادره حضوری محسوب وظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان پاکدشت- ابراهیم ترابی گلسفید

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/01

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ه. فرزند ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/11 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو پاکدشت که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام سرقت مقرون به آزار و اذیت به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق محکوم شده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مفید و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدید نظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمیرسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد. لذا ضمن رد در خواست تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید و استوار می‌نماید. النهایه به لحاظ وضع خاص متهم، وی را مستحق ارفاق و تخفیف دانسته و مستندا به ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته را به یکماه حبس و ده ضربه شلاق کاهش و تقلیل می دهد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد- عقیل نوری فر

منبع
برچسب‌ها