ابطال شناسنامه متعدد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که برای طفل، هم از سوی پدر و هم توسط مادر شناسنامه اخذ شده باشد، اما وی صرفاٌ از شناسنامه اخذ شده توسط مادر استفاده کرده باشد، با نظر به امکان ورود صدمه روحی و یا اختلال در پیشرفت تحصیلی وی، شناسنامه اخذ شده توسط پدر ولو با تاریخ مقدم ابطال خواهد شد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم پ.ه. با سرپرستی و حضانت خانم ف.ز. به طرفیت الف. به خواسته ابطال شناسنامه تحت شماره سریال... تحت نام پ.ه. ماخوذه از ناحیه پدر به تاریخ تولد 1380/11/10 و اعاده اعتبار شناسنامه موخر ماخوذه از ناحیه مادر تحت شماره سریال... تحت نام و.ه. به این شرح که خواهان و مادر وی به عنوان سرپرست برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشتند در نتیجه بروز اختلافات خانوادگی بین مادر و پدر قبل از تولد فرزند و عدم حضور پدر در زمان تولد فرزند و استنکاف از اخذ شناسنامه برای فرزند طی سنوات ابتدائی تولد فرزند مشترک و حضور فرزند مشترک (خواهان) در نزذ مادر از بدو تولد تاکنون و با لحاظ سوابق تحصیلی محکومیت پدر در ارتباط با ترک زندگی و ترک انفاق و نیز وقوع طلاق مادر در راستای نیاز فرزند به شناسنامه و هویت و با اخذ مجوز لازم مبادرت به اخذ شناسنامه به شماره... تحت نام و.ه. برای فرزندش کرده درحالی‌که از سابقه اخذ شناسنامه از ناحیه پدر تحت نام پ.ه. اطلاع نداشته کما اینکه پس از مراجعه به ثبت احوال جهت اخذ شناسنامه نیز بر این امر از ناحیه ثبت احوال اعلام نگردیده و بر این اساس از ناحیه ثبت احوال (خوانده) در شناسنامه جهت فرزند تحت دو نام متفاوت و به درخواست پدر و مادر اخذ گردیده و پس از آن نیز با توجه به حضور فرزند در نزد مادر که همچنان ادامه دارد موضوع شروع تحصیلات و اقدامات بهداشتی و کلیه مدارک فرزند بر اساس شناسنامه موخر ماخوذه و تحت نام و. بوده و کل مستندات تحصیلی فرزند و شناسائی هویتی بر اساس شناسنامه مذکور صورت گرفته تا اینکه در جریان نام نویسی سال تحصیلی و ثبت نام سیستمی متوجه سابقه اقدام یک‌طرفه ثبت احوال (خوانده) به ابطال شناسنامه موخر استنادی پس از اطلاع به صورت یک‌طرفه و اعمال آن در سیستم ثبت احوال شده‌اند حال با توجه به اینکه تغییر هویت و مشخصات هویتی اعم از شماره ملی و نام کوچک پس از چند سال علقه و علاقه به هویت استعمال‌شده در نزد اقوام و آشنایان و مستندات و مدارک تحصیلی موجبات ناراحتی و رنج و عذاب فرزند (خواهان) شده از طرفی هویت ابتدائی برای وی نامانوس و فاقد هرگونه کاربرد در طول سیزده سال مدت زندگی بوده و با لحاظ حق مکتسبه ایجاد شده خواستار اصدار حکم به خواسته اعلامی شد، خوانده نیز به شرح لایحه تقدیمی با ایراد به سمت خوانده از باب طرح دعوی مادر را واجد حق طرح دعوی برای فرزند ندانست مضافا به اینکه شناسنامه ماخوذه ابتدائی از ناحیه پدر به عنوان ولی قهری را منطبق با مقررات قانونی و صدور شناسنامه به درخواست مادر پس از آن را معلول اشتباه و از موجبات ابطال دانسته و بر این اساس خواستار رد عوی مطروحه شد لذا با عنایت به شرح فوق و توضیحات طرفین و با لحاظ موضوع خواسته که غیرمالی است و طرح آن از ناحیه فرزند تحت شرایط سنی موجود و نیز از ناحیه مادر به عنوان فرد واجد صلاحیت در اخذ شناسنامه متنازع‌فیه نوعا بلامانع و قابل پذیرش است و با توجه به اینکه اخذ شناسنامه از ناحیه ولی قهری و یا فرد واجد صلاحیت در درخواست و اخذ آن آنگونه که تحت شرایط موجود موجبات اخذ شناسنامه از ناحیه مادر را فراهم آورده را نمی‌توان به عنوان دلیلی بر تفوق و برتری اقدامات محسوب نمود و صرف تقدیم سند سجلی ابرازی و اعلامی بدون توجه به آثار در این بی توجهی خوانده در صدور سند سجلی مکرر در فرد ذی‌نفع و ابطال آن به نحو یک سابقه بدون ابلاغ مراتب به ذینفع که موجبات استفاده طولانی مدت از هویت اعلامی گردیده امری نیست که با اعلام ابطال قابلیت اعمال در زندگی فرد داشته باشد مضافا به اینکه انس و الفت با هویت و نام کوچک در طول سنوات نوعا موجبات حق مکتسبه برای خواهان در حفظ و بقاء هویت اعلامی برای وی خواهد بود خاصه آنکه هویت مذکور در یک فرایند کاملا قانونی برابر وی اخذ و اعمال گردیده و اعمال قانون نباید مانع حفظ حق مذکور برای وی گردد و بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و برابر مواد 999 و 1287 قانون مدنی و ماده 8 قانون ثبت احوال به عنوان دلیل انجام سند استنادی به دلالت استفاده مستمر از سند مذکور در جریان زندگی و بلااستفاده بدون سند ابتدائی در نتیجه عدم اطلاع از صدور و اخذ آن حکم بر ابطال شناسنامه ماخوذه ابتدائی از ناحیه پدر تحت شماره سریال... و تحت نام پ.ه. و نیز اعاده اعتبار شناسنامه ماخوذه موخر از ناحیه مادر تحت شماره سریال... و تحت نام و.ه. و الزام خوانده به اصلاح سوابق سجلی بر این اساس و عندالزوم صدور شناسنامه جدید بر اساس هویت موخر اعلامی و نیز اسناد سجلی والدین و انجام مکاتبات لازم در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد، رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ناظمیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه شمیران به طرفیت خانم پ.ه. نسبت به دادنامه شماره --- از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به‌موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر ابطال شناسنامه شماره... به نام پ.ه. و اعاده اعتبار شناسنامه موخر تحت شماره... تحت نام و.ه. موجه تشخیص و حکم مطابق خواسته خواهان بدوی صادر شده است، اینک تجدیدنظرخواه مدعی است که محکمه نخستین به تصمیم قانونی صادره از هیات حل اختلاف است توجه ننموده است و دادنامه اصداری مخالف قانون است این دادگاه جامع محتویات پرونده خصوصا لوایح طرفین را مورد مطالعه قرارداد و به شیوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را موجه و محمول بر صحت تشخیص نمی‌دهد، زیرا اولا با توجه به مجموعه دادنامه‌های شماره 1080 - 1382/05/05 از شعبه --- و دادنامه شماره --- - 1384/03/01 از شعبه --- و دادنامه شماره --- - 1385/04/31 از شعبه --- دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران برای این محکمه محرز است که ولی قهری تجدیدنظرخوانده نه‌ تنها از گرفتن شناسنامه برای کودک خودداری نموده است که حتی از ثبت سند سجلی نیز دریغ نموده و مادر تجدیدنظرخوانده برابر قانون مکلف به حضانت از کودک گردیده است، ثانیا: اخذ شناسنامه دوم از سوی مادر با توجه به عدم اطلاع وی از صدور شناسنامه اول از سوی پدر با عنایت به صدور حکم طلاق از یک‌طرف و مسئولیت شرعی و قانونی و عرفی مادر از سوی دیگر مخالفتی با شرع مقدس و قوانین موضوعه ندارد و دلیلی در پرونده مبنی بر عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص اخذ شناسنامه توسط مادر مضبوط نیست. ثالثا: نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده سال‌ها با هویت و. ه. اشتهار یافته و مدارک رسمی وی از جمله سنوات تحصیلی و گذرنامه و دفترچه بیمه وی با این هویت بوده است که تغییر آن امکان ورود صدمه روحی و جلوگیری از پیشرفت تحصیلی محتمل می‌باشد که دلیل متقن مبنی بر ورود این ضرر و صدمه روحی به وی وجود ندارد، لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای دادگاه نخستین مبنی بر ابطال سند سجلی شناسنامه پ.ه. به شماره... به کد ملی... و نیز اعاده اعتبار شناسنامه ماخوذه برابر دادنامه بدوی تایید می‌گردد این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اقتصادی- خانی

منبع
برچسب‌ها