ماده 58 قانون محاسبات عمومی کشور

اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی تحت عنوان «‌دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور‌ اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف ‌است.