رای تکراری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حذف تکراری

رای شعبه دیوان عالی کشور

خانم ل. الف. با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای م. ش. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار زوج و تحقق بند 2 شرط ضمن عقد تقاضای رسیدگی نموده وکیل خواهان در جلسه دادگاه به تحقق عسر و حرج اشاره نموده است و آمادگی زوجه را برای بذل حقوق مالی از جمله مهریه اعلام نموده است. داور زوج طلاق را مصلحت ندانسته داور زوجه عقیده به طلاق داشته است. شعبه اول دادگاه حقوقی خ. به موضوع رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 94/2/19 با این استدلال که دلیلی بر عسر و حرج ارائه نشده حکم به رد دعوی صادر نمود تجدیدنظرخواهی زوجه در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رسیدگی و دادگاه با استناد به گذشت زوجه از حق و حقوق خویش در قبال طلاق آن و علیرغم تصریح به عدم تحقق شرط ضمن عقد خواسته زوجه را از باب عسر و حرج محرز دانسته با نقض رای بدوی حکم طلاق صادر نموده است. پرونده با فرجامخواهی زوج به این شعبه دیوانعالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رای می‌گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر تصریح به عدم تحقق شرط ضمن عقد نموده و صرف بذل حقوق مالی از سوی زوجه را دلیل بر عسر و حرج دانسته است که این استنباط فاقد وجهه قانونی است و عسر و حرج مستند به هیچ دلیل و مدرکی که ناشی از تقصیر و سوء رفتار زوج باشد نشده است لذا دادنامه فرجامخواسته شماره 1007 - 94/6/22 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مستندا به بند ج ماده 401 ق. آ. د. م نقض رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد./ح

مرتضی فاضل - رئیس عزیزالله رزاقی - مستشار

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر تصریح به عدم تحقق شرط ضمن عقد نموده و صرف بذل حقوق مالی از سوی زوجه را دلیل بر عسر و حرج دانسته است که این استنباط فاقد وجهه قانونی است و عسر و حرج مستند به هیچ دلیل و مدرکی که ناشی از تقصیر و سوء رفتار زوج باشد نشده است لذا دادنامه فرجامخواسته شماره 1007 - 94/6/22 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مستندا به بند ج ماده 401 ق. آ. د. م نقض رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد./ح

مرتضی فاضل - رئیس عزیزالله رزاقی - مستشار

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر تصریح به عدم تحقق شرط ضمن عقد نموده و صرف بذل حقوق مالی از سوی زوجه را دلیل بر عسر و حرج دانسته است که این استنباط فاقد وجهه قانونی است و عسر و حرج مستند به هیچ دلیل و مدرکی که ناشی از تقصیر و سوء رفتار زوج باشد نشده است لذا دادنامه فرجامخواسته شماره 1007 - 94/6/22 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مستندا به بند ج ماده 401 ق. آ. د. م نقض رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد./ح

مرتضی فاضل - رئیس عزیزالله رزاقی - مستشار

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر تصریح به عدم تحقق شرط ضمن عقد نموده و صرف بذل حقوق مالی از سوی زوجه را دلیل بر عسر و حرج دانسته است که این استنباط فاقد وجهه قانونی است و عسر و حرج مستند به هیچ دلیل و مدرکی که ناشی از تقصیر و سوء رفتار زوج باشد نشده است لذا دادنامه فرجامخواسته شماره 1007 - 94/6/22 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مستندا به بند ج ماده 401 ق. آ. د. م نقض رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد./ح

مرتضی فاضل - رئیس عزیزالله رزاقی - مستشار

منبع
برچسب‌ها