رای شماره 2048 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ع/9803071 شماره دادنامه: 9809970906012048 تاریخ: 12/12/98

شاکی: آقای محمودرضا حاجی نصرالله

طرف شکایت: 1- پلیس نیروی انتظامی؛ 2- پلیس راهور ناجا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 9388535/=1-1208-4/13 مورخ 5/12/1393 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا (درخصوص اینکه شرکت‌های با مسئولیت محدود، هر 2 سال یک‌بار می‌بایست در روزنامه‌ی رسمی جدید، آگهی شده و اعضای هیات مدیره آن ثبت شده باشد)

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- پلیس نیروی انتظامی؛ 2- پلیس راهور ناجا به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 9388535/=1-1208-4/13 مورخ 5/12/1393 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: برابر اطلاع واصله برخی از واحدهای شماره گذاری و مراکز تعویض پلاک تابعه در هنگام ارائه خدمات شماره گذاری به خودروهای متعلق به شرکت های « با مسئولیت محدود » درخواست ارائه آگهی روزنامه رسمی با اعتبار زیر دو سال می نمایند. علیهذا با توجه به اینکه برابر ماده 104 قانون تجارت، شرکت های با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد. لذا در صورتی که در متن آگهی مربوطه قید زمانی وجود نداشته باشد نیازی به دارا بودن شرط 2 سال برای تاریخ آگهی روزنامه رسمی مربوطه نمی‌باشد. دستور فرمایید به واحدهای شماره گذاری و مراکز تعویض پلاک تابعه ابلاغ گردد در هنگام ارائه خدمات شماره گذاری به خودروهای شرکت های مذکور مراتب را لحاظ نمایند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا - سرتیپ پاسدار دکتر اسکندر مومونی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: براساس دستورالعمل مورد شکایت، مراکز تعویض پلاک پلیس راهور ناجا اعلام داشته‌اند که هر شرکتِ «با مسئولیت محدود» می‌بایست آگهی روزنامه‌ی رسمی جدید داشته باشد و دو سال از تاریخ ثبت آن نگذشته باشد؛ در صورتی که مدیران در شرکت مذکور برای مدت نامحدودی انتخاب می‌شوند و الزامی برای ثبت هیات مدیره و اخذ روزنامه‌ی رسمی جدید نیست و فقط شرکت‌های سهامی خاص هستند که هر دو سال یک‌بار، اعضای هیات مدیره‌ی آن ثبت و روزنامه‌ی جدید اخذ می‌گردد. لذا دستورالعمل مورد شکایت با ماده (104) قانون تجارت مصوب سال (1311) که مقرر می‌دارد: «شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا ‌نامحدودی معین می‌شوند، اداره می‌گردد»، مغایر می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، به موجب لایحه‌ی شماره 497/5/03/12/13 مورخ 26/9/1398 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: با استناد به ماده (104) قانون تجارت، در هنگام ارائه‌ی خدمات شماره‌گذاری به خودروهای متعلق به شرکت‌های با مسئولیت محدود، در صورتی که در متن آگهی، قید زمان وجود نداشته باشد، نیازی به دارا بودن شرط 2 سال برای تاریخ آگهی روزنامه‌ی رسمی نمی‌باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که در دستورالعمل شماره 9388535 - 1 - 1208 - 4/13 - 5/12/93 پلیس راهور که مورد شکایت قرار گرفته مستنداً به ماده 104 قانون تجارت اعلام گردیده: خدمات شماره گذاری به خودروهای متعلق به شرکت های با مسئولیت محدود در صورتی که در متن آگهی مربوط قید زمانی وجود نداشته باشد نیازی به دارا بودن شرط دو سال برای آگهی روزنامه رسمی نمی‌باشد و این موضوع مغایرتی با ماده 104 قانون تجارت ندارد بلکه در راستای آن است. لذا شکایت شاکی قبل رد تشخیص می‌گردد. تهیه کننده گزارش: محمد موحد

رای هیات تخصصی

مطابق ماده 104 قانون تجارت مصوب 1311، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد. نظر به این که دستورالعمل شماره 9388535=1-1208-4/13 مورخ 5/12/1393 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، مبنی بر اینکه خدمات شماره گذاری به خودروهای متعلق به شرکت های با مسئولیت محدود در صورتی که در متن آگهی مربوطه قید زمانی وجود نداشته باشد، نیازی به دارا بودن شرط دو سال برای آگهی روزنامه رسمی نیست، مغایرتی با ماده 104 قانون تجارت ندارد، علیهذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها