ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

(اصلاحی 1390/03/31)- میزان جریمه‌ های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌ های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.