بر هم زدن امنیت کشور از طریق تبلیغ علیه نظام

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تشکیل و اداره گروه غیرقانونی مصداق برهم زدن امنیت کشور بوده و جرم مستقل محسوب نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

به حکایت رای شماره --- - 1389/06/15 صادر شده از شعبه... دادگاه انقلاب اسلامی ت. آقای ح. ر.م. به اتهام اداره تشکیلات و گروه غیرقانونی الف. با هدف اخلال در امنیت کشور - فعالیت تبلیغاتی علیه نظام و توهین به امام ره از طریق انتشار مطالب موهن در فضای سایبری و توهین به مقام معظم رهبری تحت پیگرد قرار گرفته است که با توجه به دلایل احصائی مجرم شناخته شده و به اتهامات مذکور جمعا به پانزده سال حبس تعزیری محکوم شده است و تجدیدنظرخواهی وی نیز به موجب رای شماره --- - 1389/09/07 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر ت. مردود اعلام و یک نوبت تقاضای اعاده‌دادرسی کرده است که به موجب رای شماره --- - 1392/02/02/6 صادر شده از همین شعبه پذیرفته شده و پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال شده است و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر ت. به موجب رای شماره --- - 1394/03/03 درخواست وی را نپذیرفته و همان دادنامه سابق‌الصدور را تایید کرده است و هم اینک وکیل مشارالیه با تقدیم لایحه‌ای اجمالا حاکی از اینکه موکل وی بایستی بر فرض مجرمیت وفق قانون جرائم رایانه‌ای محکوم شود و جرم ارتکابی انتسابی ماهیتا و اساسا منطبق با ماده 498 قانون مجازات اسلامی نیست و یک سری مطالب دیگر تقاضای دیگر تقاضای اعاده دادرسی کرده است که باز هم به همین شعبه ارجاع و تحت نظر است و لایحه وی هنگام شور قرائت خواهد شد. پیرو گزارش مورخ 1394/05/17 و مطالبه پرونده محاکماتی مربوط هم اینک پرونده مذکور واصل شده است و مورد بررسی قرار دارد براساس محتویات آن ملاحظه می‌شود که آقای س. ر.م. در تاریخ 13888/09/22 به اتهام اداره تشکیلات و گروه غیرقانونی الف. با هدف اخلال در نظم و امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دستگیر و پرونده‌ای راجع به وی تشکیل و به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ت. مجتمع قضایی شهید مقدس ارجاع شده است که آن شعبه تحقیقات بسیار وسیع در خصوص اتهامات معمول که متهم در جلسات متعدد به ارتکاب جرائم مذکور در فضای سایبری و مجازی اقرار و اعتراف کرده است که از اوراق زیادی از اقدامات وی در فضای مجازی پرینت تهیه و ضمیمه شده است و در پایان پس از صدور قرار مجرمیت قبل از ارجاع بازپرسی به موجب صورت جلسه رسیدگی مورخ 1389/03/05 مبادرت به تفهیم اتهام و تحقیق از متهم کرده است «صفحات 565 الی 568 » و نامبرده طی صورت‌جلسه مذکور اقرار و اعتراف کرده است ولکن اعلام داشته که نابخردانه و ناآگاهانه این اقدامات را انجام داده است و راجع به تشکیل و اداره گروه الف. نیز اعلام کرده است که این موضوع راه‌اندازی یک سایت بوده است و نه گروه غیرقانونی و النهایه به موجب صفحات 578 الی 582 مبادرت به صدور قرار مجرمیت و به موجب صفحات 583 الی 586 کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه فوق‌الذکر ارجاع شده است دادگاه بعد از تعیین وقت در تاریخ 1389/05/25 با حضور متهم و وکلای وی و نماینده دادستان تشکیل جلسه داده و متهم در دفاع از خود به موجب صفحات 605 الی 607 به اقدامات خود اعتراف ولکن اعلام کرده است که در انجام این اعمال فاقد سوءنیت بوده است و در آخرین دفاع خود گفته است که قصد تشویش اذهان عمومی نداشته و از این حیث رکن سوءنیت کلا به چشم نمی‌خورد و اعلام کرده است که تحت توهین... مسائلی را مطرح کرده است که فاقد ارزش است و اعلام داشته که در حق وی بسیار خلاف قانون رفتار شده است که در پایان دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت، صدور حکم شماره 280/89 - 1389/06/15 کرده و به موجب آن مشارالیه را به اتهامات مذکور جمعا به مدت پانزده سال حبس محکوم کرده است و تجدیدنظرخواهی وی نیز به موجب رای شماره --- - 1389/09/07 تجدیدنظرخواهی وی را مردود اعلام و رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرده است که حکم صادره در حال اجرا می‌باشد، پرونده امر به غیر از موارد مذکور حاوی مطلب دیگری که بیان آن ضرورت داشته باشد نیست و محتویات پرونده محاکماتی و لایحه تقدیمی وکیل مشارالیه در مقام اعاده دادرسی هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/03/03 مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تقاضای اعاده‌دادرسی آقای س. ج. به وکالت از آقای س. ر.م. نسبت به دادنامه قطعی شماره 257 - 1394/03/03 صادر شده از سوی شعبه سی و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ت. با توجه به اینکه وکیل موصوف به شرح لایحه تقدیمی در مقام اعاده‌دادرسی به بیان مطالب ماهوی و مضامین دفاعی و محاکماتی پرداخته است راجع به اتهامات مستدعی اعاده‌دادرسی مبنی بر راه‌اندازی و اداره تشکیلات گروه غیرقانونی و توهین به مقام معظم رهبری و حضرت امام راحل (ره) مطالب مذکور در این مرحله از دادرسی مجال طرح ندارد و با هیچ یک از بندهای ذیل ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و مردود اعلام می‌شود ولکن راجع به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی نظر به این که این موضوع یکی از مصادیق بر هم زدن امنیت کشور است که می‌تواند هدف از تشکیل گروه غیرقانونی موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی باشد و جرم مستقل محسوب نمی‌شود. درخواست وی در این خصوص منطبق است با بند ت ماده 474 قانون مذکور علی هذا ضمن پذیرش اعاده دادرسی وی در این قسمت و با استناد به ماده 476 قانون مرقوم رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی محول می‌کند.

رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها