تأثیر گذشت شاکی بر مجازات حبس معاون در بزه قتل عمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه قتل عمدی گذشت اولیای دم تاثیری در مجازات حبس معاون ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

همان‌طور که در دادنامه شماره --- - 93 - 1393/01/31 صادره از سوی این شعبه توضیح داده شده، آقای خ.ن. و آقای ن.ف. به ترتیب به اتهام مباشرت در قتل عمدی و معاونت در قتل عمدی مرحوم ع.ش. تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. شعبه پنجم دادگاه کیفری استان... به ‌موجب دادنامه شماره --- - 91 - 1391/06/13 با صدور رای غیابی متهم خ.ن. را به قصاص نفس و متهم ن.ف. را به پانزده سال حبس محکوم می‌نماید. با واخواهی وکیل متهم ن.ف. و ارائه مدرک مربوط به فوت مباشر جرم و عدم تبانی موکلش با مباشر قتل تقاضای برائت موکل خود را می‌نماید. دادگاه به ‌موجب دادنامه شماره --- - 92 - 1392/07/16 واخواهی را به لحاظ موجه نبودن رد کرده لیکن عنوان نموده «با عنایت به این‌که اولیای ‌دم به ‌موجب رضایت‌نامه رسمی شماره 10931 - 1392/05/23 دفتر اسناد رسمی... ب. نسبت به متهم اعلام رضایت کرده‌اند مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با اصلاح و تخفیف مجازات حبس در دادنامه واخواسته به سه سال حبس دادنامه تایید می‌گردد. با اعتراض تجدیدنظر خواسته پرونده به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. این شعبه به ‌موجب دادنامه شماره --- - 92 - 1393/01/31 درخواست رفع ابهام از حکم دادگاه نموده است. آن دادگاه به ‌موجب صورت‌جلسه مورخ 1392/02/20 اجمالا اعلام داشته به لحاظ فوت مباشر جرم (خ.ن.) و مطابق تبصره ماده 612 که خفیف تراز مجازات تبصره 2 و بند ت ماده 127 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می‌باشد برای معاون در قتل تعیین مجازات کرده است و همچنان که رای گویا است نظر به تعیین مجازات قانونی بدون تخفیف داشته است». مجددا پرونده به این شعبه ارسال‌شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ع. به وکالت از محکوم ن.ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 92 - 1392/07/16 صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان... اولا: مجازات حبس مقرر قانونی برای معاون در قتل از لحاظ حیثیت عمومی جرم می‌باشد و گذشت اولیای‌ دم تاثیری در آن ندارد. ثانیا: دادگاه در دادنامه واخواسته با توجه به فوت مباشر در قتل می‌بایستی با نقض دادنامه غیابی حکم جدید صادر نماید و نه این‌که با اصلاح و تخفیف مجازات حبس دادنامه بدوی را تایید نماید. ثالثا: برخلاف نظر دادگاه قانون جدید به حال متهم ن.ف. چون اخف است دادگاه می‌بایستی به آن استناد نماید. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی معترض و به استناد بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

علی شوشتری - هادی احتشامی

منبع
برچسب‌ها