دعوی رفع تصرف عدوانی با وجود سابقه طولانی تصرف

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل، تصرفات خوانده در سال‌های متمادی و عدم تعرض خواهان در این خصوص دلالت بر ماذون بودن متصرف داشته و به همین اعتبار قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ک.م. به طرفیت خوانده آقای ک.ع. به خواسته رفع تصرف عداونی از پارکینگ و مطالبه اجرت‌ المثل به شرح متن دادخواست تقدیمی نظر به دفاعیات موثر در مقام خوانده و وکیل ایشان و صورت‌جلسه تنظیمی به مورخ 1382/03/18 و تصرفات چندین ساله خوانده در ملک به شکل حاضر و با علم و اصلاح خواهان از نظر محکمه تصرفات خوانده غیر ماذون نبوده لذا طرح دعوی رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت‌ المثل غیر موجه می‌باشد و چنانچه خوانده بدون اذن سایر شرکاء این دعوی می‌بایست در قالب الزام مشارالیه به تغییر کاربری مطابق پروانه ساختمان و صورت‌مجلس تفکیکی سند مادر تنظیم و ارائه گردد من‌ حیث‌ المجموع دادگاه توجهاً به مراتب فوق قرار رد دعوی خوهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. به ‌طرفیت آقای ک.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در قبال دعوی مطالبه اجرت‌ المثل و رفع تصرف عدوانی به اعتبار ماذون بودن متصرف به قرینه عدم تعرض خواهان اصلی بدان در سال‌های متمادی قرار رد دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به ‌نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستندا به قسمت اول ماده 353 همان قانون رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صداقتی - شعبانلو

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها