نظریه مشورتی شماره 7/99/1472 مورخ 1399/12/28

تاریخ نظریه: 1399/12/28
شماره نظریه: 7/99/1472
شماره پرونده: 99-168-1472 ک

استعلام:

در صورت توجه اتهام به نوجوان پانزده تا هجده سال و صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، چنانچه قرار مزبور بدون تائید ولی قهری یا قیم باشد و نوجوان علی‌رغم احضار و ابلاغ واقعی حاضر نشود، آیا دادستان می‌تواند دستور اخذ وجه التزام صادر کند؟ و آیا چنین دستور قابلیت اجرایی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به سیاق ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تصریح به امکان صدور قرار وثیقه در مورد متهمان پانزده تا هجده سال که نسبت به قرار التزام با تعیین وجه التزام شدید‌تر است؛ و با عنایت به این که قرار اخیرالذکر نسبت به متهمان مساعدتر بوده و هدف قانون‌گذار نیز تسامح و تساهل نسبت به اطفال ونوجوانان است بنابراین: اولاً، امکان صدور قرار التزام برای متهمان پانزده تا هجده سال وجود دارد و تایید ولی قهری یا قیم شرط صحت چنین قراری نیست؛ ثانیاً، با توجه به اطلاق حکم ماده در مورد امکان قبول و معرفی وثیقه توسط خود متهم، به طریق اولی در مورد قرار التزام با تعیین وجه هم این امکان وجود دارد؛ به ویژه آن‌که این تفسیر با مصلحت این دسته از متهمان انطباق بیشتری دارد؛ از سپردن آنان به کانون اصلاح و تربیت پیشگیری می‌کند و هم‌سو با تکلیف مقرر در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است.

منبع