‌ماده 84 قانون استخدام کشوری

برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصویب شورا صورت خواهد گرفت.
تبصره(الحاقی 1353/12/28)- اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده در صورتی که بهبودی حاصل نمایند و توانائی اشتغال یافته باشند قبل از رسیدن بسن شصت سالگی بلامانع‌ است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (3 مورد)