‌ماده 25 قانون استخدام کشوری

سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را در یکی از‌رسته‌ ها قرار دهد.
‌تبصره 1 - مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا می‌ شوند در یکی از رسته‌ های شغلی قرار خواهند گرفت.
‌تبصره 2 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند با کسب نظر وزارتخانه‌ ها یا موسسات دولتی مربوط در داخل هر یک از رسته‌ها به اقتضای نوع شغل رشته‌ های تخصصی تشخیص دهد.