نقش شیعه بودن مجری در اجرای صیغه طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای صیغه طلاق نیازی به شیعه بودن مجری طلاق ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ح.م. دادخواستی به طرفیت خانم م.ت. و اداره ثبت احوال... به خواسته تنفیذ طلاق اجرا شده در کشور آمریکا و الزام خوانده ردیف دوم به ثبت واقعه طلاق، تقدیم شعبه --- دادگاه خانواده... نموده و دادگاه با عنایت به اینکه روشن نیست که طلاق نزد عالم مسلمان شیعی باشد و دلیلی بر اثبات آن ارائه نشده، لهذا دادگاه در دادنامه شماره --- - 1392/01/29 مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادرنموده و پس از اعتراض به رای از ناحیه خواهان، پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... مطرح و دادگاه در دادنامه شماره --- - 1392/10/24 ضمن ردّ اعتراض خواهان آقای ح.م.، رای دادگاه بدوی را تایید نموده است. سپس رای صادره مورد اعتراض خواهان آقای ح.م. قرار گرفته و درخواست فرجام خواهی نموده است و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه مطابق مقررات، احکام طلاق صادره از محاکم خارجی قابل بررسی و ارزیابی توسط محاکم ایران می‌باشد که در صورت انطباق با مقررات حاکم قابل تنفیذ برای اجراء می‌باشد و در مانحن فیه دادگاه ها از طرفین راجع به کیفیت اقدام جهت صدور حکم به طلاق توافقی در محاکم آمریکا و چگونگی اجرای صیغه طلاق تحقیق کافی ننموده اند، به خصوص در اینکه آیا موضوع مورد پذیرش خوانده (زوجه) می‌باشد یا خیر؟ تحقیقی انجام ندادند، مضافا به اینکه اجرای صیغه طلاق نیازی به شیعه بودن مجری طلاق ندارد، بلکه قید مزبور نسبت به شهود طلاق است که استدلال دادگاه از این حیث نیز مخدوش است. لذا دادرسی ناقص تشخیص، دادنامه فرجام خواسته شماره 24/10/92 - 1284 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان...، مستندا به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها