رابطه بذل مهریه و کراهت زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/19

پیام: کراهت امری درونی است و نیاز به اثبات ندارد. بنابراین صرف بیان آن همراه با بذل مهریه کافی برای اثبات این است. ضمن اینکه می‌تواند از مصادیق بارز عسرو حرج نیز تلقی گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده م. ح. و ن. س. به وکالت از م. ب. در مورخه 99/6/30 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به دلیل عسرو حرج به طرفیت ج. م. طرح دعوی نموده است.و اعلام کرده موکل در 82/8/19 با خوانده ازدواج نموده و دو فرزند دارند طبق دادنامه مورخه 99/7/9 زوجه محکوم به تمکین شده است.ص 20 زوجه استشهادیه محلی ارائه داده و اعلام کرده مدت سه سال است.از ناحیه زوج مورد ازار و اذیت روحی و روانی و هتک حرمت قرار دارد. شعبه *در 99/7/15 بدون حضور قاضی مشاور بدلیل عدم تامین ان تشکیل جلسه داده است. وکلای زوجه به روابط عاطفی زوجین اشاره و اینکه مدتی است.جدا زندگی می کنند دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داور زوج نظر به عدم سازش داده است. داور زوجه نیز نظر مشابه داده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره *مورخه 99/8/27 حکم به رد دعوی خواهان به لحاظ عدم ارائه دلیل بر عسر وحرج صادر نموده است. وکلای زوجه نسبت به دادنامه اعتراض نموده اند. و تقاضای استماع شهادت شهود مندرج در استشهادیه را نموده اند. شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخه 99/10/18 با رد اعتراض دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای م. ح. و س. ن. س. به وکالت از م. ب. از دادنامه فرجامخواهی نموده واعلام نموده‌اند با توجه به ایجاد سختی برای موکله وی حاضر شده تمام مهریه خود را بذل کند که خود دلیل بر عسر و حرج می‌باشد. متن کامل لایحه تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره */ 10/18 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی اقای م. ح. و ن. س. به وکالت از م. ب. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/10/18 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی حکم به رد دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا داوران زوجین صراحتا نظر به عدم امکان سازش بین زوجین داده اند و دادگاه با توجه به جدایی طولانی زوجین از لحاظ جسمانی و عاطفی مطابق تکلیف ماده 27 قانون حمایت خانواده در رد نظریه داوران مستدلا اعلام نظر ننموده و مفاد دادنامه از این جهت دارای نقص است. ثانیا اینکه وکلای زوجه به ازار و اذیت روحی و روانی زوجه توسط زوج استناد نموده و استشهادیه نیز ارائه داده اند و تقاضای استماع شهادت شهود را نموده‌اند که این خواسته ایشان نیز مورد توجه قرار نگرفته است. ثالثا اینکه زوج نیز در جلسات دادرسی حاضر نشده و صرفا لایحه داده است.ضرورت دارد. از ایشان در قبال ادعای زوجه تحقیق صورت گیرد رابعا اینکه زوجه اعلام کرده به هیچ عنوان حاضر به ادامه زندگی با زوج نیست و به همین جهت حاضر شده کل مهریه خود را در قبال طلاق بذل نماید. واین درخواست وی باید با رعایت ماده 1146 قانون مدنی از جهت کراهت وی مورد رسیدگی قرار گیرد. مضافا به اینکه کراهت امری درونی است.و نیاز به اثبات ندارد. و صرف بیان ان با بذل مهریه کافی است.و خود می‌تواند از مصادیق بارز عسرو حرج باشد. لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید. /ا 400/2/27

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.

منبع
برچسب‌ها