تقسیط مهریه عندالاستطاعه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مطالبه مهریه «عندالاستطاعه»;، در صورتی که زوج توان پرداخت مهریه به صورت اقساطی را داشته باشد، مهریه تقسیط می‌شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ف. ک. با وکالت بعدی آقای ج. و س.الف. به طرفیت آقای الف. الف.ج. به خواسته مطالبه مهریه مقوم به 51/000/000 ریال که خواسته را به پرداخت 50 عدد سکه از مهریه تقلیل و کاهش دادند با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین برابر سند نکاحیه..... دفتر ازدواج..... ورامین و اینکه مهریه ما فی القباله سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی و عند الاستطاعه می‌باشد و با توجه به اظهارات خواهان و اینکه خوانده مدعی بیکاری و عدم تمکن مالی بوده و خواهان در جهت اثبات استطاعت مالی خوانده گواهانی معرفی کرده و با توجه به اینکه خوانده استطاعت مالی پرداخت به صورت اقساطی مهریه مورد مطالبه شده را داشته علیهذا دادگاه به استناد ماده 1082 و 277 و 1083 قانون مدنی خوانده را به پرداخت هر چهار ماه یک سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه تا استهلاک 50 سکه تمام در حق خواهان محکوم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران

شریفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی الف. ج. به طرفیت ف. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/20 شعبه --- دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم تقسیط مهریه ما فی القباله با توجه به شرایط عقد الاستطا عه وارد نمی با شد زیرا با توجه به محتویا ت پرونده و امعا ن نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدید نظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجوددر پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مرادی هرندی - روحانی

منبع
برچسب‌ها