دعوی ابطال انتقال خودروی مرهونه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قرارداد انتقال خودروی مرهونه، در فرضی که مرتهن نسبت به تایید و رد قرارداد انتقالی به لحاظ عدم فک رهن اظهار نظری نکرده باشد، غیرنافذ است و دعوی ابطال آن توسط خریدار، در صورت عدم تعرض ازسوی مرتهن مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1391/02/12

رای دادگاه

در مورد دادخواست تقدیمی خواهان آقای ح. الف. به طرفیت خوانده آقای م. ب. به خواسته ابطال قرارداد عادی مورخ 1/10/88 مربوط به انتقال سه دانگ خودرو کامیون شماره ایران 33 - 274 ع 13 به علت توهین آن در بانک ملت و استرداد ثمن پرداختی به مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام خسارات قانونیدادگاه با عنایت به اینکه طبق اسناد پیوست خودرو مذکور در رهن بانک بوده است ومرتهن حق عینی بر مال مرهونه دارد و تصرفات منافی با حق وی از ناحیه راهن جایز نیست واینکه خوانده علیرغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشدهو دفاعی نکرده است و انتقال کل آن ویا قسمتی ازآن منافی حقوقمرتهن می‌باشد و صحیح نیست لذا دعوی خواهان را ثابت دانسته وبه استناد مواد 10 و 793 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر ابطال قرارداد مذکور ومحکومیت خوانده به پرداخت وجه فوق الذکر به خواهان بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رای غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی اسلامشهر- رضا حسن زاده مشکانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/01/24

رای دادگاه

در مورد واخواهی آقای م. ب. با وکالت آقای سیدیداله ز. و دعوی تقابل به طرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 91/2/12 صادره از این دادگاه و الزام واخوانده به تنظیم سند مالکیت یکدستگاه کامیون فیات به شماره 274 ع 13 - ایران 33 و مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال باقی مانده ثمن با انضمام خسارات تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به اینکه طبق اعلام اداره راهنمایی و رانندگی خودرو مذکور تحت مالکیت شخص دیگری غیر از واخوانده می‌باشد و مشارالیه نیز دلیلی بر پرداخت ثمن مورد معامله ارائه نداده است لذا به استناد مواد 305 - 306 قانون آیین دادرسی مدنی عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه مذکور حکم بر بطلان دعوی خواهان و نیز به استناد ماده 84 قانون مذکور قرار رد دعوی تقابل را صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی اسلامشهر- رضا حسن زاده مشکانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/07

رای دادگاه

درخصصو تجدیدنظرخواهی ح. الف. به طرفیت م. ب. نسبت به بخشی ازدادنامه شماره --- مورخه 93/1/24 صادره ازشعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرکه به موجب آن درمقام واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 91/2/12 ضمن نقض دادنامه اخیرمبنی بربطلان قرارداد عادی مورخه 88/10/1 حکم بربطلان دعوی تجدیدنظرخواه صادرگردیده است باعنایت به اینکه قرارداد منعقده باوصف دررهن بودن اتومبیل منعقدگردیده است ومرتهن نسبت به تاییدورد قرارداد انتقالی به لحاظ عدم فک رهن اظهار نظری ننموده است واین قرارداد با توجه به مطالب معنونه یک قرارداد غیرنافذمی باشد وتا ز. که مرتهن به عقدمزبور معترض نشود خللی به صحت عقدقرارداد وارد نمی گردد تا آثار ابطال برآن مرتب شود بنابراین اعتراض معترض بامدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد ودراجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت غیر نافذ بودن قراردادطرح دعوی ابطال قراردادباوصف عدم تعرض ازسوی مرتهن قابلیت استماع ندارد فلذا دادگاه دراجرای ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان اصلی صادرو اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

جلال فارسیجانی -علی احمدی

منبع
برچسب‌ها