طلاق به دلیل مشاجرات لفظی و الفاظ شنیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مشاجرات لفظی مبنای صحیحی برای احراز عسر و حرج و سوء رفتار مستمر زوج نیست؛ بنابراین استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت نسبت به زوجه و خانواده وی، سوءرفتار منجر به عسر و حرج زوجه و مبنایی جهت صدور حکم طلاق به درخواست وی، محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی

حکم دادگاه

خواهان الف.س. ن. با وکالت م. ا. به طرفیت خوانده الف. گ.م.ق.ل. با وکالت ر. ک. و م. ج.ف. دادخواست به خواسته صدور حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق تسلیم دادگاه نموده است و در قسمتی از اظهارات خود بیان داشته به موجب تصویر سند نکاحیه پیوستی زوجه به عقد دائمی زوج درآمده است و بنا به دلایل اینکه بد دلی و سوء ظن زوج در طی مدت کوتاه زندگی به قدری بوده که ادامه زندگی مشترک را غیر ممکن نموده و با ارسال پیامکهای گوناگون استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت برای زوجه و پدر ایشان ناچار به طرح دعوی علی وی جهت تفریق نموده شاهدان آماده شهادت هستند.ادامه زندگی مشترک زوجین میسر نمی‌باشد زوجه مکلف است در قبال طلاق حداقل یک سکه از مهر خود را در قبال طلاق به زوج بذل کند و الباقی مهر و جهازیه و سایر حقوق احتمالی خود را در آینده مطالبه نماید حمل و طفل مشترک ندارد. وکیل زوج (خوانده) در مقام دفاع بیان کرده است موکل همسرش را دوست دارد و به هیچ وجه حاضر به طلاق نمی‌باشد.در مورد این پیامکها که وکیل خواهان بدان استناد کرده است اعلام میشود ممکن است هر شخص در حالت ناراحتی از خود واکنش نشان بدهد.و این واکنش متقابل نیز موجبی جهت طلاق و جدائی نمی‌باشد. دادگاه با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده وملاحظه نظریه داوران تعیین شده و عدم توفیق در رفع اختلاف فی ما بین زوجین خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تلقی و مستندا به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 از قانون مدنی و ماده 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 از قانون حمایت خانواده مذکور حکم طلاق را جهت اجرای صیغه طلاق خلع با رعایت سایر مقررات شرعی و قانونی در یکی از دفاتر رسمی طلاق را صادر و اعلام مینماید.ضمنا مدت اعتبار این گواهی ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی و یا انقضای مهلت فرجام خواهی میباشد و در صورت امتناع زوج در اجرای صیغه طلاق سردفتر طلاق نمایندگی در اجرای طلاق خواهد داشت. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و ظرف بیست روز در موعد قانونی قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشورمی باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران

کامران اشجعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. گ.م.ق.ل. با وکالت آقایان ر. ث.ث. و م. ج.ف. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/31 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم الف.س. ن.ن. با وکالت آقای م. الف.پ. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه --- حکم به صدور طلاق خلع تصدیر گردیده است وارد می‌باشد صرف نظر از اینکه دادگاه محترم بدوی حسب تکلیف مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 راجع به حقوق مالی تعیین تکلیف ننموده و وصول و مطالبه را به آینده موکول نموده است و مبناء صدور حکم نیز همانگونه در دادنامه اشاره شده استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت برای زوجه و پدر ایشان بوده است صرف نظر از صحت و سقم موارد مذکور در شرایط احراز عسر و حرج آنچه قانونگذار در باب سوءرفتار و مصادیق آن به عنوان شروط ضمن عقد بیان نموده است ملاحظه می‌گردد در مانحن فیه محتویات پرونده دلالتی بر سوءرفتاری که موجبات عسر و حرج را در نظر دادگاه محرز سازد مشاهده نمی‌نماید و اینکه اساسا مشاجرات خانوادگی را اساس صدور حکم طلاق بدانیم برخلاف تعاون زوجین در جهت تشدید مبانی خانوادگی است و با مفهوم معاضدت زوجین که هم حق و هم تکلیف طرفین است تعارض دارد کمااینکه تعدادی از شهود نیز اخلاق و رفتار زوجین را تائید و تصدیق نموده‌اند به عنوان مثال یکی از همسایگان عنوان داشته تجدیدنظرخواه فردی مذهبی و ورزشکار و آرامی هستند و هیچوقت اذیت و آزاری از ایشان ندیده اند و انسان متینی هستند لذا به نظر میرسد تلقی مشاجره لفظی که یک امر طبیعی در امورات روزمره و خانوادگی است مبناء صحیحی برای احراز عسر و حرج و مالا سوءرفتار مستمر زوج با زوجه نمی‌باشد لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن نقض دادنامه معترض عنه به لحاظ عدم احراز عسر و حرج و عدم ارائه دلیل از ناحیه زوجه مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (زوجه) صادر و اعلام میگردد. رای صادره به موجب ماده 368 از همان قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی

منبع
برچسب‌ها