‎‎‎ماده 26 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

متقاضی می‌ تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است‌، آن را مسترد نماید.