خوانده دعوی مستند به اقرارنامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که مستند دعوی خواهان،اقرارنامه باشد و احراز صحت و سقم و تاریخ تنظیم آن موثر در دعوی باشد، مقر باید طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیر این صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/02/22

رای دادگاه

در خصوص دعوی م. - ح. - ف. - ل. - م. - ز. همگی مانیزانی و ص. ز. با وکالت ع. ی. و ر. ن. وکلاء دادگستری به طرفیت 1 - م. س. 2 - ف. غ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان بپرداخت حق ریشه شش دانگ باغ به پلاکهای ثبتی 19 الی 25 و 108 و 109 و 1672 و 14 فرعی از --- و 43 اصلی بخش --- تهران نسبت به سهمی خواهان‌ها به میزان 5/1 دانگ ملک موصوف با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی نظر به اینکه خواهان‌ها برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد که از سوی دادگاه قرار استماع شهادت شهود خواهان‌ها صادر که شهود پس از حضور در دادگاه اظهار می دارند تا جائیکه ایشان اطلاع دارند مشهد علی (مورث خواهان‌ها) در آنجا باغبان بوده و اما هیچگونه اطلاعی از قرارداد کاری ایشان با صاحب باغ (دکتر فریدنی) ندارند و لذا شهادت شهود از عداد دلائل خارج از طرف دیگر از سوی خواهان دلائل و مدارکی که دال بر استحقاق مورث خواهان‌ها نسبت به حق ریشه به 5/1 دانگ از پلاکهای موصوف باشد ارائه نگردیده و لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیر ثابت تشخیص حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظر خواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود پورمتقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/30

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - م. ف.م. با وکالت بعدی س. خ. و ع. ب. 2 - ح.ر. 3 - ف. 4 - ل. 5 - معصومه 6 - ز. همگی ف.م. 7 - ص. ز. تماماٌ وراث مرحوم ع.ق. فلاحی به طرفیت 1 - م. س. 2 - ف. غ. از دادنامه --- صادره از شعبه --- حقوقی تهران که طی ان دعوی حق ریشه تجدیدنظرخواهان معادل 1/5 دانگ ازپلاک --- الی 25 و 108 و 109 و 1672 و 14 فرعیات از پلاک --- و 43 اصلی به مساحت 20900 مترمربع و به استناد سند عادی تایپ شده و بدون تاریخ و منتسب به اقرار مهین میردامادی محکوم به بطلان شده است صرف نظر از صحت و سقم اقرارنامه مزبور و اینکه مهین میردامادی مالک مسبوق 1/5 دانگ از پلاک مرقوم بوده که مشارالیها طبق سند انتقال رسمی 39610 - 61/10/8 سهم خود را به محمد نام تفتی واگذار کرده با عنایت به اینکه احراز صحت وسقم اقرارنامه و تاریخ تنظیم آن موثر در موضوع تشخیص داده می‌شود و بدون طرف دعوی قراردادن مهین میردامادی رسیدگی به موضوع میسور نیست و اصولاٌ جهت بررسی صحت و سقم اقرارنامه مذکور نفر و امضا کنندگان ذیل اقرارنامه مورد ادعائی تجدیدنظرخواهان ها طرف دعوی قرار نگرفته اند اصولاٌ دعوی نخستین قابلیت استماع نداشته فلذا به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه نخستین قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

بهزاد ابراهیمی - رمضان نامدار

منبع
برچسب‌ها