حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وفق قرارداد جهاد سازندگی با سازمان تامین اجتماعی (منعقده به تاریخ 72/7/13 )، کارکنان جهاد سازندگی از بدو ورود به خدمت تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند. کارکنانی که رابطه کاری ایشان پیش از انعقاد قرارداد مذکور قطع شده است نیز، از مزایای تامین اجتماعی بهره مند می‌باشند.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در مورد شکایت شاکی به طرفیت جهاد کشاورزی و سازمان تامین اجتماعی استان کردستان به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ 1367/01/27 لغایت 1368/04/31 و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه پردازی، با توجه به مفاد دادخواست و ضمائم نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه شماره 517 و 518 مورخ 1386/07/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قرارداد مورخ 1372/07/13 منعقده فی مابین جهاد سازندگی و سازمان تامین اجتماعی در بر دارنده پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از تاریخ 1357/11/22 و موافقت سازمان تامین اجتماعی با آن و در نتیجه مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان مزبور از بدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از انعقاد قرارداد، نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب محرومیت آنان از مزایای مربوط نمی‌باشد و طرف اول به اشتغال شاکی اذعان داشته و دفاع موثری از سوی طرف دوم به عمل نیامده، لذا شکایت مطروحه وارد و ثابت، تشخیص مستندا به رای وحدت رویه فوق الذکر و مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مهدی لی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظر خواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تقوی - خضرایی

منبع

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها