ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.