قلع و قمع دیوار احداثی در پاسیو مشاع

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پاسیو، جزء مشاعات آپارتمان و عرفا متعلق به مالکین طبقه اول، که به آن دسترسی دارند، می‌باشد و می‌توانند در حدود متعارف از آن استفاده کنند؛ بنابراین دعوی قلع و قمع نسبت به دیوار احداثی در پاسیو، با توجه به اینکه این اقدام، خللی به حقوق مالکین دیگر وارد نمی کند و تاثیری بر نمای آپارتمان ندارد، محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع. س. به طرفیت آقایان م. چ. و ح. م. به خواسته الزام به رفع تصرف و قلع و قمع بنای احداثی مشاعی و اعاده به وضع سابق فعلا مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی خواهان در تشریح خواسته خود ابراز داشته: خواندگان متصرفین و مالکین طبقه اول می‌باشند که اقدام به تصرف پاسیو و نورگیر نموده و وسط آن را تیغه کشیدند و بر روی آن سقف زدند و با این وصف در مشاعات تصرف نمودند و موجب تاریک شدن راه پله شدند که بر خلاف قانون تملک آپارتمان ها می‌باشد.خواندگان در مقام دفاع ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشتند: از وقتی که این آپارتمان را خریداری نمودیم به همین وضعیت بوده و حدود 10 سال در این ملک متصرف می باشیم فلذا دادگاه با عنایت به اینکه مطابق ماده 2 قانون تملک آپارتمانها پاسیو جزء مشاعات آپارتمان می‌باشد و هرچند عرفا متعلق است به مالکین طبقه اول که به آن دسترسی دارند و می‌توانند در حدود متعارف از آن استفاده نمایند و لیکن این تصرف نمی تواند موجب اضرار به سایر مالکین آپارتمان گردد و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در پرونده تامین دلیل در شعبه --- شورای حل اختلاف منطقه 4 تهران حکایت از آن دارد که نصب سقف بر روی آن موجب تاریک شدن راه پله مشاعی شده که نظریه کارشناسی مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده و منافاتی با اوضاع و احوال قضیه نداشته فلذا دادگاه خواسته خواهان را تا حدود نظریه کارشناسی وارد و ثابت دانسته و مستندا به ماده 132 قانون مدنی و مواد 1 ، 2 و 9 قانون تملک آپارتمانها حکم بر قلع و قمع سقف ایجاد شده بر روی پاسیو توسط خواندگان صادر می‌نماید و نسبت به دیوار احداثی در پاسیو با عنایت به اینکه این اقدام موجب خللی به حقوق خواهان نمی‌باشد و تاثیری بر نمای آپارتمان نداشته و مطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون تملک آپارتمانها مالکینی که راه عبور به پاسیو داند عرفا حق استفاده انحصاری از آن را دارند و این تصرف نیز در حدود متعارف می‌باشد فلذا دادگاه خواسته تخریب دیوار احداثی در پاسیو را مردود دانسته و حکم به بطلان آن صادر می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی ‌تهران

نقی مدانلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی ع. س.م. به طرفیت 1 - م. چ. 2 - ح. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته خلع وقمع بنای احداثی را نسبت به سقف آن پذیرفته ونسبت به دیوار احداثی به این جهت که خللی به حقوق تجدیدنظرخواه وارد ننموده محکوم به بطلان نموده ومعترض به قسمت اخیر حکم صادره اعتراض داشته دادگاه با بررسی ومداقه در محتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده وحکم صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناٌ تایید میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها