مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز خارجی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارز خارجی (از جمله دلار)، از وجوه رایج نبوده و خسارت تاخیر تادیه دین نسبت به آن محقق نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت الف. به طرفیت سازمان الف. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد بدین شرح که به‌موجب قرارداد 1385/04/19 شرکت خواهان نسبت به فروش قطب ‌نما با مشخصات مذکور در قرارداد به خوانده اقدام و آن‌ها را تحویل داده است، ولی خوانده با وجود پرداخت بخشی تعهدات مالی خویش از پرداخت مابقی آن خودداری نموده است، لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد قراردادی و (پرداخت مابقی تعهد به میزان 157 هزار دلار ارز) به علاوه خسارت دادرسی را نموده است. خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 3695 مورخ 1392/10/15 بدوا ایراد اعتبار مختومه نموده و در ماهیت اعلام داشته است که اولا باقیمانده مبلغ قرارداد پس از نصب و راه اندازی کالیبراسیون و تحویل دهی قرارداد اقدام شود ثانیا به فروشنده اعلام شده است که در صورت موافقت مبلغ 70000000 ریال بابت هر دو دستگاه بابت تضمینی نصب و راه ‌اندازی و کالیبراسیون دستگاه‌ها توسط کارشناس روسی از قیمت هر دستگاه کسر شود و این موضوع موارد موافقت خواهان قرار گرفته است و صورتجلسه ‌ای نیز مبنی بر عدم توانایی کارشناسان روسی در نصب و راه‌ اندازی از سوی خواهان صادر شده است لذا خوانده تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است این دادگاه در خصوص ایراد خوانده به اعتبار امر محتومه با توجه به اینکه متفاوت بودن موضوع پرونده‌های استنادی و مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی به رد ایراد خوانده اعلام نظر می‌نماید ولی در ماهیت موضوع این دادگاه با توجه به دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه پرداخت تتمه ثمن معامله بر اساس قرارداد و سند عادی مورخ 1386/01/29 منوط به انجام عملیات نصب و راه ‌اندازی و کالیبراسیون بوده است و خواهان دلیلی بر اجرای تعهد خویش ارائه نکرده است و طی سند عادی مورخ 1386/03/05 نیز به عدم توانایی خود به اجرای تعهد در این خصوص اقرار کرده است و طی سند عادی دیگری نیز که مصون از انکار خواهان باقیمانده خواهان اعلام نموده است که در صورت عدم نصب و راه اندازی و کالیبراسیون ادعای برای دریافت وجه نخواهد داشت لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 1254 و 1275 و 1284 و 1291 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده شرکت مهندسی الف. به طرفیت سازمان الف. مابقی بهاء قرارداد فروش مورخ 1385/04/19 را به مبلغ 157 هزار دلار و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را مطالبه نموده است. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/10/22 با این استدلال که «پرداخت تتمه ثمن معامله بر اساس قرارداد و سند عادی مورخ 1386/01/29 منوط به انجام عملیات نصب و راه اندازی و کالیبراسیون بوده است و خواهان دلیلی بر اجرای تعهد خویش ارائه نکرده است و طی سند عادی مورخ 1386/03/05 نیز به عدم توانایی خود به اجرای تعهد در این خصوص اقرار کرده است و طی سند عادی دیگری نیز که مصون از انکار خواهان باقیمانده خواهان اعلام نموده است که در صورت عدم نصب و راه اندازی و کالیبراسیون ادعای برای دریافت وجه نخواهد داشت.» حکم به رد دعوی صادر نموده است. در فرجه قانونی این حکم مورد تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی الف. قرار گرفته است. حسب محتویات پرونده و لوایح تقدیمی خواسته تجدیدنظرخواه در دعوی مطروحه دو بخش است: بخش نخست مطالبه افزایش قیمت مطابق پروفرمای شماره پ/ 850039 مورخ 6 سپتامبر 2006 معادل 95/607 دلار، بخش دوم: شصت و یک هزار دلار از باقیمانده ثمن معامله که به‌موجب مکاتبات طرفین بابت تضمین نصب و راه اندازی و کالیبراسیون دستگاه‌ها نزد تجدیدنظرخوانده باقیمانده است. دادگاه نظر به مجموع مدافعات طرفین و تصویر مکاتبات و قرارداد فی‌مابین اولا: پذیرش افزایش قیمت از طرف تجدیدنظرخوانده به‌موجب نامه شماره 226 - 34184 مورخ 1386/01/19 ثابت است و این امر از هرگونه انکار و ادعای آن سازمان مصون مانده است و تفاوت بهاء دو فقره پروفرمای کالای خریداری شده نیز مبین استحقاق تجدیدنظرخواه معادل 95/607 دلار (آمریکا) است بنا بر مفاد توافقات طرفین و خارج بودن این وجه از مبلغ نگهداری شده بابت تضمین تعهدات تجدیدنظرخواه، دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این بخش از خواسته وارد و موجه تشخیص و مستندا به ماده 10 و 1275 قانون مدنی و مواد 198 و 358 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به مبلغ مذکور نقض و حکم به محکومیت سازمان تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 95/607 دلار آمریکا و مبلغ 97/901/568 ریال بابت هزینه دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد. ثانیا: راجع به بخش دوم از خواسته و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه نصب و راه اندازی جزء وظایف و تعهدات تجدیدنظرخواه در قرارداد و پرداخت تتمه ثمن نیز منوط به انجام این بخش تعهدات بوده که به دلالت نامه شماره 358 - 34184 مورخ 1386/02/08 سازمان تجدیدنظرخوانده و موافقت تجدیدنظرخواه طی شماره م/ 860020 مورخ 1382/02/08 ضبط معادل 56/000/000 تومان به عنوان ضمانت اجرای آن بخش از تعهد مورد تراضی طرفین قرار گرفته است و تجدیدنظرخواه دلیلی بر انجام تعهد یا انصراف تجدیدنظرخوانده از این بخش از تعهدات آن شرکت یا نصب و راه اندازی از طرف خود خریدار ابراز نداشته است بنابراین تا زمان انجام تعهد استحقاق مطالبه این بخش از ثمن ( 61 هزار دلار) را ندارد و موضوع هماهنگی لازم جهت اعزام کارشناس جهت آموزش از قضیه خروج موضوعی دارد و مضافا مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز به جهت وجه رایج نبودن دین در حدود ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش نبوده و دادگاه به استناد مواد 358 و 351 آن قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در مورد خسارت تاخیر تادیه عینا و در مورد مطالبه 61 هزار دلار با اصلاح به قرار رد دعوی، تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قیصری - حاجی حسنی

منبع
برچسب‌ها