تقاضای اعسار توسط شرکت تجاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط شرکت تجاری، موجب احراز سوء نیت و قصد اطاله دادرسی نمی شود، بنابراین محکوم کردن آن به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی موجه نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در مورد دعوی 1 - شرکت تولیدی و مهندسی آ.و آقایان 2 - ک. 3 - م. 4 - ک. همگی الف. به طرفیت بانک.... با وکالت آقای م. غ.و. به خواسته اعسار از تودیع هزینه دادرسی مرحله واخواهی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، و ملاحظه دفاعیه وکیل خوانده، اولا خواهان ردیف اول برابر قانون تجارت تاجرمحسوب می‌شود و دعوی اعسار از تاجر مسموع نیست. لذا به استناد مواد 512 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوای اعسار خواهان ردیف اول صادر می‌شود. ثانیا سایر خواهان ها علیرغم ارسال اخطاریه، شاهدان خود را در دادگاه حاضر نکرده اند و نظر به عدم کفایت استشهادیه برای احراز عدم ملائت، به استناد مواد 232 و 507 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر رد دعوی اعسار خواندگان حقیقی صادر و اعلام می‌شود. همچنین نظر به این که طرح دعوی اعسار از ناحیه شرکت قدر متیقن، برای تاخیر در انجام تعهد و ایذاء طرف دعوا می‌باشد. بنابراین به استناد تبصره ذیل ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان ردیف اول را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی دعوای اعسار برابر تعرفه در حق دولت محکوم می‌نماید. حکم صادره در هر دو قسمت و قرار عدم استماع دعوا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

محمد زارع

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ک. 2 - ک. 3 - م. شهرت همگی الف. و 4 - شرکت تولیدی مهندسی آ. نسبت به رای شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه محترم حقوقی تهران که به موجب رای صادره اولا در خصوص تقاضای اعسار شرکت تولیدی مهندسی آ. از پرداخت هزینه دادرسی قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است ثانیا در خصوص تقاضای اعسار سایر معترضین نیز حکم بر رد دعوی صادر واعلام گردیده است ثالثا شرکت تولیدی مهندسی آ.را به این استدلال که طرح دعوی اعسار از ناحیه شرکت مذکور بررسی تاخیر در انجام تعهد و ایزاء طرف دعوا بوده است به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی دعوای اعسار صادر و اعلام کرده است دادگاه نظر به اینکه معترضین در خصوص حکم به رد دعوی اعسار و قرار عدم استماع دعوا ایراد موثری به عمل نیاورده اند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای بدوی را تایید می‌نماید لیکن در خصوص محکومیت شرکت آبتین به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی، نظر به اینکه صرف تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط شرکت که تجاری بوده موجب احراز سوء نیت و قصد اطاله دادرسی نمی گردد، این قسمت از اعتراض را وارد دانسته و مستندا به ماده 358 از قانون فوق الاشاره این قسمت از رای بدوی را نقض می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها