رای شماره 1054 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9703601 شماره دادنامه: 9809970906011054 تاریخ: 7/12/98

شاکی: آقای محمدکریم حمیدی فرزند حسین

طرف شکایت: شهرداری منطقه 3 سنندج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4-5-4 (تراکم مسکونی) و ماده 3 (عوارض مازاد بر تراکم) و ماده 13 (نحوه محاسبه عوارض ابقای ساختمان)

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 3 سنندج به خواسته ابطال دستورالعمل و لایحه درآمدی شهرداری سنندج و استرداد مبلغ واریزی عوارضات به مبلغ 521/374/182 ریال برابر فیش واریزی به شماره ی پیگیری 916025-26/2/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

4-5-4- در حوزه تراکم مسکونی زیاد حداکثر تراکم ساختمانی مجاز به شرح بندهای زیر می‌باشد:

1- برای پلاکهای مسکونی با مساحت از 190 مترمربع تا کمتر از 400 مترمربع واقع در بر معبر کمتر از 6 متر 140 درصد در دو طبقه و در بر معبر 6 متر تا کمتر از 8 متر 140 درصد در دوطبقه + پیلوت و در بر معبر 8 متر تا کمتر از 10 متر 180 درصد در سه طبقه + پیلوت و در بر معبر 10 متر و بیشتر 240 درصد در چهارطبقه + پیلوت

2- برای پلاکهای مسکونی با مساحت از 400 متر مربع تا کمتر از 600 مترمربع واقع در بر معبر کمتر از 6 متر 140 درصد در دو طبقه و در بر معبر 6 متر تا کمتر از 8 متر 140 درصد در دو طبقه + پیلوت و در بر معبر 8 متر تا کمتر از 10 متر 180 درصد در سه طبقه + پیلوت و در بر معبر 10 متر تا کمتر از 12 متر 240 درصد در چهار طبقه + پیلوت و در بر معبر 12 متر و بیشتر 300 درصد در پنج طبقه + پیلوت

جدول شماره 4- ضوابط احداث بنا در تراکم مسکونی زیاد شهر سنندج (سطوح مسکونی دارای رنگ نارنجی- شماره 3)

ردیف

مساحت قطعه

عرض گذر

حداکثر سطح اشغال (درصد)

حداکثر تراکم ساختمانی (درصد)

حداکثر تعداد طبقات

1

از 190 مترمربع تا کمتر از 400 مترمربع

کمتر از 6 متر

70

140

2 طبقه

6 متر تا کمتر از 8 متر

70

140

2 طبقه + پیلوت

8 متر کمتر از 10 متر

60

180

3 طبقه + پیلوت

10 متر و بیشتر

60

240

4 طبقه + پیلوت

2

از 400 متر مربع تا کمتر از 600 متر مربع

کمتر از 6 متر

70

140

2 طبقه

6 متر تا کمتر از 8 متر

70

140

2 طبقه + پیلوت

8 متر کمتر از 10 متر

60

180

3 طبقه + پیلوت

10 متر تا کمتر از 12 متر

60

240

4 طبقه + پیلوت

12 متر و بیشتر

60

300

5 طبقه + پیلوت

در این تراکم برای قطعات زمین با مساحت کمتر از 190 متر مربع از ضوابط تراکمی جدول های ما قبل و برای قطعات زمین با مساحت 600 متر مربع و بیشتر از ضوابط تراکمی ردیف 2 همین جدول استفاده می‌شود.

در جدول فوق کوچه های با عرض 6 متر و کمتر فقط برای کوچه های موجود واقع در بافت ساخته شده موجود مصداق دارد و در بافت های جدید و نوساز شهر حداقل عرض کوچه ها براساس ضوابط طرح توسعه و عمران (جامع) و طرح تفصیلی و طبق استاندارها و متناسب با میزان تردد و ترافیک محله که همواره بیشتر از 8 متر خواهد بود تعیین می‌گردد.

ماده3: عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های (مسکونی) در سطح و طبقه

جدول3: عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های (مسکونی) در سطح و طبقه

ردیف

شرح عوارض

عوارض طبقه

عوارض سطح

توضیحات

1

تراکم تا دو طبقه مسکونی

-

P 8

تراکم پایه در سطح شهر حداکثر 120 درصد عرضه می‌باشد و مازاد بر آن تا 180 درصد تراکم میانی محسوب می‌گردد و همچنین تراکم پیش بینی شده در طرح تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر مجوز فروش آن را داده است بدیهی است چنانچه مودی، متقاضی استفاده از تراکم بیشتر از مجاز باشند بایستی پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 و ماده صد عوارض آن بر اساس بند 5 و 6 وصول شود.

2

تراکم میانی

P 8

P 8

3

از تراکم میانی تا یک طبقه

P 10

P 11

4

عوارض مازاد بر تراکم بیش از یک طبقه تا تراکم مجاز در طرح تفصیلی به ازای هر طبقه p 2 به طبقه ماقبل اضافه شود.

5

عوارض مازاد بر تراکم بیش از ضوابط پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 و ماده 100 (تا یک طبقه)

P 32

P 32

6

عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده 5، مازاد بر یک طبقه به ازای هر طبقه که اضافه می‌گردد، p 4 نسبت به طبقه ماقبل اضافه گردد.

جدول4: عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های مسکونی در تراکم های ویژه آپارتمانی

ردیف

شرح عوارض

عوارض (سطح و طبقه)

توضیحات

1

عوارض مازاد بر تراکم پایه (تاسقف پیش بینی شده در طرح تفصیلی)

P 12

تراکم پایه در مناطق ویژه که در نقشه تراکم ساختمانی به رنگ های قرمز و قهوه ای مشخص شده است 40 درصد در سطح و 160 درصد در طبقات می‌باشد.

2

عوارض مازاد بر تراکم بیش از ضوابط پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده 5

P 24

توضیحات:

1- مازاد بر تراکم کلیه ساختمان های مسکونی موجود تا 01/01/1373 بر اساس p 5/5 محاسبه و اخذ گردد.

2- محاسبه بهار خواب خارج از ضوابط طرح تفصیلی بر اساس ردیف 5 جدول (3) محاسبه و اخذ گردد.

ماده 13: نحوه محاسبه عوارض ابقای بنا

به جهت به روز رسانی بخشنامه شماره 34/3/1/8616 مورخ 24/04/1371 وزارت محترم کشور در جهت اعمال تسهیلات و بخشودگی تخلفات ساختمانی با توجه به اینکه طرح تفصیلی شهر سنندج از ابتدای سال 1373، به شهرداری ابلاغ شده است مبنای سال اعمال بخشنامه فوق از 01/01/1366 به 01/01/1373 اصلاح می‌گردد.

ضمناً پرداخت عوارض ابقا منوط به پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد می‌باشد.

محاسبه عوارض ابقا به صورت ذیل انجام گیرد:

A+ محاسبه عوارض ابقا بر اساس صدور پروانه ساختمانی

A=n×s×p

n: ضرایب جدول ذیل بر اساس نوع کاربری

S: مساحتی که منجر به کسری پارکینگ می‌گردد و یا پارکینگ آن تامین نشده است.

P: قیمت منطقه ای

ردیف

نوع کاربری

n

1

مسکونی

10

2

تجاری و خدماتی

60

3

فرهنگی، ورزشی، آموزشی و مذهبی

5

4

درمانی

30

5

اداری

35

6

بانک

100

7

صنعتی

10

8

هتل، مسافرخانه، اماکن گردشگری، تفریحی و تالارها

25

1- شهرداری مکلف است ابتدا مبلغ جریمه کمیسیون ماده صد را وصول و سپس عوارض ابقا را محاسبه و اخذ نماید.

2- چنانچه آرای کمیسیون ماده صد ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور اجرا نگردد، مجدداً جهت اعلام نظر به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب در خصوص ملک مسکونی خویش با پلاک ثبتی 750 فرعی از 214 فرعی از 2 اصلی واقع در شهر سنندج رای کمیسیون ماده صد به پرداخت مبلغ 000/000/37 ریال جریمه در وجه شهرداری سنندج محکوم گردید و از سوی دیگر نسبت به پرداخت مبلغ 182374521 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی اقدام نموده ام تقاضای ابطال دستورالعمل و لایحه درآمدی شهرداری سنندج و استرداد مبلغ 521/374/182 عوارض پرداختی را دارم که به صورت غیر قانونی از من اخذ شده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ به طرف شکایت، لایحه جوابیه ای واصل نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می‌باشد. بنابراین ماده 3 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های (مسکونی) در سطح و طبقه و ماده 13 تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ابقای بنا از تعرفه سال 1396 شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج و بند 4-5-4 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر سنندج مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها