بدون عنوان

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/17

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم م. و. با وکالت آقای م. ت. به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره 11 - ایران 976 ب 83 با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصبشلنگ نامرغوب و غیر استاندارد توسط شرکت خوانده می‌باشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است بر فرض وجود عیب، مبیع کلی می‌باشد نه شخصی ودر بیع کلی خیار عیب وجود ندارد و خواهان نمی تواند ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستندا به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانمرتضی مجرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/25

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م. و. با وکالت آقای م. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/4/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی 11 ایران 976 ب 83 با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدید نظر خواهی مستوجب نقض می‌باشد زیرا تجدید نظر خواه به موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم صدیقه میانکوهی یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و درآن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش بینی شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی ایحال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدحسن موسوی- علی مداح

منبع
برچسب‌ها