نظریه مشورتی شماره 7/92/1859 مورخ 1392/09/24

تاریخ نظریه: 1392/09/24
شماره نظریه: 7/92/1859
شماره پرونده: 92-110-631

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صدور سند مالکیت مفروز ششدانگ برای نسقهای زراعی مشاعی به نام مالکین مشاعی یا منتقلالیهم یا ورثه آنها فقط با رعایت مقررات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 1385 و آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1388/2/20 مجاز است؛ مگر در موارد شمول تبصره 2 ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 که فقط در حد نسق اولیه میتوان سند مالکیت افرازی صادر کرد.

منبع