نظریه مشورتی شماره 7/1401/1179 مورخ 1402/02/27

تاریخ نظریه: 1402/02/27
شماره نظریه: 7/1401/1179
شماره پرونده: 1401-83-1179 ح

استعلام:

چنانچه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366، ملکی در محدوه شهر را در زمره اراضی موات تشخیص بدهد و متعاقباً اداره منابع طبیعی نیز نسبت به همین ملک تشخیص مرتع بدهد، آیا رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی، مستلزم ورود در ماهیت و بررسی نوعیت زمین است یا به لحاظ عدم صلاحیت اداره منابع طبیعی و سابقه ابطال رای موات، اتخاذ تصمیم بدون ورود در ماهیت امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که پس از تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 مبنی بر موات دانستن ملکی، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملک را داخل در اراضی ملی تشخیص داده است، با لغو بعدی تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، دادگاه ویژه مرکز استان (موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی) به عنوان مرجع صالح، در خصوص تشخیص ملی یا مستثنیات بودن ملک، رسیدگی و حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌کند و از آنجا که اراضی ملی؛ اعم از اراضی موات است، به نظر می‌رسد صرف رای قبلی بر ابطال تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه ویژه مرکز استان در تشخیص ملی بودن زمین نیست.

منبع