اثر انعقاد قرارداد حق الوکاله و قرارداد وکالت با دو شخص مختلف

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که قرارداد مربوط به حق الوکاله میان خواهان و خوانده منعقد شده و مبلغی به عنوان پیش پرداخت نیز به وی تحویل شده باشد، اما قرارداد وکالت صرفا با کارآموز تحت سرپرستی خوانده منعقد شده و وی دعوی مورد نظر را پیگیری کرده باشد، طرح دعوی مطالبه خسارات عدم انجام تعهد به طرفیت شخص نخست، بدون طرف دعوا قرار دادن وکیل دوم، قابل استماع نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/30

رای دادگاه

در خصوص دعوی اقایان ج. س. و ج. ف.پ. با وکالت اقای الف. الف. به طرفیت اقای ح. ب.ر. به خواسته استرداد لاشه چک شماره 920743 عهده بانک ملی شعبه علامه طباطبائی به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال و مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت پیش پرداخت قرارداد مورخ 1389/09/22 به شماره 1414 و مطالبه خسارت وارده بر اثر عدم انجام تعهد نظر کارشناس بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده و دفاعایت خوانده و مدارک و دلایل ارائه شده توسط وی ،صرفنظر از اینکه مورد تعهد توسط خوانده انجام پذیرفته است یا خیر نظر به اینکه قرارد حق الوکاله بین خواهان ها و خوانده منعقد گردیده است ولی خواهان‌ها امر وکالت را به خانم فرشته لسانی که ظهرا کاراموز تحت سرپرستی خوانده بوده است واگذار کرده و هیچ گونه قرارداد وکالتی با خوانده امضا ننموده‌اند با این وصف دعوی مطروحه می‌بایست به طرفیت خوانده و وکیل خواهان‌ها که از طرف خوانده معرفی گردیده است اقامه می نمودند زیرا مدارک ارائه شده توسط خوانده حکایت از این دارد که پیگیری امر موضوع قرارداد استنادی به خانم فرشته لسانی واگذار شده است و در نهایت منجر به انعقاد قرارداد صلح فیمابین خواهان‌ها و بنیاد شهید (معاونت نگهداری و فروش موسسه املاک کوثر) گردیده است با این اوصاف دعوی مطروحه بدون حضور و خوانده قراردادن خانم فرشته لسانی قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

ریس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/05

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ج. س. و ج. ف.پ. با وکالت الف. الف. به طرفیت ح. ب.ر. از دادنامه --- صادره از شعبه --- حقوقی تهران که طی آن دعوی استرداد لاشه چک ونیز استرداد مبلغ یکصد میلیون ریال منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی شده است علیرغم اینکه قرارداد وکالت تجدیدنظرخواهان‌ها با تجدیدنظرخوانده صورت پذیرفته ومبلغ نقدی وچک هم به تجدیدنظرخوانده تحویل شده با توجه به اینکه وکیل کار آموز وکالت فرشته لسانی که تحت سرپرستی تجدیدنظرخوانده بوده از تجدیدنظرخواه (ج. ف.پ.)وکالت اخذ کرده وصرفنظر از موثر بودن یا غیر موثر بودن مشار الیها حسب مدارک پیوست مدخلیتی نیز در خصوص م ص. ه بین تجدیدنظرخواهان‌ها وبنیاد شهید انقلاب اسلامی داشته است وطبق لایحه تسلیمی تجدیدنظرخوانده (موجود در صفحه 28 پرونده) وبنا بر ادعای وی اصل چک به خانم فرشته لسانی تحویل داده شده است ومشار الیه طرف دعوی قرار نگرفته ویا حسب ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی هم از ناحیه طرفین به دادرسی جلب نشده است.بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق مقررات قانونی صادر شده وادعای واصله با شقوق ماده 348 قانون مرقوم منطبق نبوده وحسب ماده 353 همان قانون تایید می‌گردد.بدیهی است خواهان‌های اولیه در صورت طرح دعوی به طرفیت افراد طرف قرارداد وکالت قابل رسیدگی مجدد خواهد بود.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

منبع
برچسب‌ها