نظریه مشورتی شماره 7/96/924 مورخ 1396/04/27

تاریخ نظریه: 1396/04/27
شماره نظریه: 7/96/924
شماره پرونده: 69-861/1-185

استعلام:

با عنایت به اینکه در ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود و در تعیین مصداق اینکه فرد نوجوان چه کسی است اختلاف نظر بین همکاران قضایی وجود دارد خواهشمند است صراحتا بیان فرمائید فردی که متولد 1377/10/10 می‌باشد و در تاریخ 23/3/96 مرتکب جرم شده آیا نوجوان محسوب می‌شود و کمتر از 18 سال تمام شمسی سن دارد و باید در دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه گردد یا اینکه وی مطابق افراد بزرگسال و حسب مورد در دادگاه های کیفری 2 یا کیفری 1 یا انقلاب محاکمه خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 88، 89، 146، 147 و 148 قانون مجازات اسلامی 1392 و 304 و 412 قانون آیین دادرسی کیفری 1392و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 منظور از نوجوان فرد بالغی است که سن وی کمتر از 18 سال تمام هجری شمسی باشد. بنابراین دخترانی که سن آنها بین 9 سال تمام هجری قمری تا 18 سال تمام هجری شمسی و پسرانی که سن آنها بین 15 سال تمام هجری قمری تا 18 سال تمام هجری شمسی می‌باشد، نوجوان محسوب می‌شوند.

منبع