انتقال منزل مشترک به منطقه نامناسب - تهیه مسکن نامتناسب با شان زوجه توسط زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/07/27

پیام: عدم تهیه منزل مناسب تاییدی بر عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک بوده و اخذ حکم تمکین صرفا به جهت عدم پرداخت نفقه می‌باشد./س

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ک. ن. به وکالت از س. ز. ل. در مورخه 99/9/24 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به طرفیت ح. ح. پ. فتحه سری طرح دعوی نموده و اعلام کرده موکله در 97/2/27 با خوانده ازدواج نموده لذا با توجه به عدم پرداخت نفقه به مدت دو سال و مفارقت جسمانی و جنسی و سوی معاشرت خوانده و سوی استفاده از سفید امضای موکل با تشکیل پرونده کیفری با عسر وحرج و شروط عقد تقاضای طلاق دارد. به موجب دادنامه مورخه 99/9/26 اعسار زوج در مورد نفقه پذیرفته شده و نفقه تقسیط شده است. و زوجه طبق دادنامه مورخه 98/9/23 محکوم به تمکین شده است.ص 34 طبق گزارش مورخه 97/11/15 نیروی انتظامی و اعلام زوجه قفل منزل تعویض زوجه نتوانسته وارد منزل شود. ص 42 و در مورخه 97/2/8 زوجه برای تعویض قفل درب منزل اظهارنامه برای زوج فرستاده ص 43 در مورخه 98/2/2 زوج تعهد در دادیاری داده که از ورود همسرش به منزل ممانعت نکند ص 45 شعبه *در 99/12/12 تشکیل جلسه داده است.وکیل زوجه اظهار داشته زوج به پرداخت نفقه محکوم شده ولی از پرداخت ان خودداری نموده است. و دوبار تقاضای اعسار نموده که مبین عدم توانایی مالی و یا قصد ایزای زوجه است. و از حضور موکل در منزل مشترک ممانعت نموده که اقرار ایشان و گزارش پلیس 110 در این باره ارائه می‌گردد. و با عدم اجازه به موکل بدیهی است.که ترک زندگی نموده است. از سفید امضای موکل سوی استفاده نموده که منجربه شکایت شده است. و اخذ حکم تمکین با معرفی خانه در روستا به قصد زندگی نمی‌باشد. زوجین از بهمن 97 جدا زندگی میکنند. موکل نصف مهریه را شامل 62 سکه در قبال طلاق بذل می‌نماید. وکیل زوج اظهار داشته شرایط عقد وعسر و حرج وجود ندارد. حکم تمکین زوجه صادر شده است. از طرفی زوجه شرایط دریافت نفقه را نداشته است. وکیل زوجه گفته نفقه پرداخت نشده و در مورد تمکین منزل مناسب تهیه نشده است. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داور زوج اعلام کرده مخالف طلاق هستم. داور زوجه نظر به عدم سازش داده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره --- * 00/1/24 با عدم احراز عسر و حرج و شروط عقد حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است. ک. ن. به وکالت از زوجه نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. شعبه *به موجب دادنامه شماره * 1400/04/12 دادنامه بدوی را تایید نموده است. وکیل زوجه از دادنامه فرجامخواهی نموده و اعلام کرده علیرغم صدور حکم نفقه در سال 97 و الزام زوج و اینکه 3 بار درخواست اعسار نموده هنوز نفقه گذشته کامل پرداخت نشده و ادعای وکیل وی در پرداخت ان فریب دادگاه بوده و ضرورت داشته موضوع با کارشناسی دقیق مورد بررسی قرار گیرد. و از طرفی در مورد تمکین نیز هنوز مسکن مناسب تهیه نشده و دستور دادگاه صادر کننده حکم تمکین به شرح ص 81 میباشد. که باید مسکن در *تهیه شود. و زوج به اتهام سوی استفاده از سفید امضای زوجه به موجب حکم دادگاه کیفری در *به حبس محکوم شده است.ص 95 که دلیل بر سوی معاشرت است. که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ وکیل فرجامخوانده خانم م. نکران در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره* 1400/04/12 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ک. ن. به وکالت از س. ز. ل. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/04/12 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم به رد دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسرو حرج و شروط ضمن عقد صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا زوج به پرداخت نفقه زوجه محکوم گردیده و پس از صدور اجراییه سه بار در جهت پرداخت ان تقاضای اعسار نموده است. و پس از رد اعسار طبق ادعای وکیل فرجامخواه هنوز نفقه معوقه به صورت کامل پرداخت نشده و دادگاه نسبت به صحت و سقم ان تحقیق ننموده است. از طرفی بافرض اینکه زوج با الزام نفقه زوجه را بپردازد. ممکن است.شرط ضمن عقد محقق نباشد. لیکن برای زوجه ای که باید جهت دریافت نفقه خود به محاکم مراجعه و پس از صدور حکم قطعی با درخواست اعسار زوجه مواجه شده و بعد هم با تقسیط و تاخیر ان را دریافت نماید. قطعا عسر و حرج ایجاد می‌شود. ثانیا با توجه به اینکه 1 *گزارش پلیس (ص 42 ) زوج قفل منزل را تعویض نموده و از ورود زوجه به منزل مشترک ممانعت شده 2 - زوج به شرح ص 45 در شعبه دادیاری اقرار نموده که تعویض قفل کرده و تعهد داده از ورود زوجه به منزل ممانعت ننماید. بدیهی است.خود نوعی ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج تلقی و از موارد سوی معاشرت می‌باشد. ثالثا: زوج با صدور حکم قطعی به اتهام سوی استفاده از سفید امضای زوجه محکومیت کیفری حاصل نموده است. که از موارد سوی معاشرت است. رابعا علیرغم اینکه زوج حکم تمکین زوجه را اخذ نموده لیکن منزل مناسب تهیه نکرده است. که این موضوع به شرح ص 81 مورد تایید قاضی دادگاه صادر کننده حکم تمکین قرار گرفته و عدم تهیه منزل مناسب در تایید ادعای زوجه بر عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک بوده و اخذ حکم تمکین صرفا به جهت عدم پرداخت نفقه می‌باشد. خامسا اینکه 1 - نظریه داوری برعدم سازش است. 2 - جدایی جسمانی زوجین از سال 97 در تایید نظریه داوری است. 3 - زوجه حاضر شده به لحاظ عسر وحرج ایجاد شده نیمی از مهریه خود را در قبال طلاق بذل نماید. لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید./ا 400/8/4

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. ت.

منبع
برچسب‌ها