لزوم رعایت مهلت میان ابلاغ و جلسه رسیدگی در خصوص شاکی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

لزوم رعایت مهلت میان ابلاغ و جلسه رسیدگی در خصوص شاکی

پرسش

در دادگاه کیفری دو، در صورت عدم حضور شاکی در جلسه، چنانچه مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ وقت رسیدگی رعایت نشده باشد، امکان رسیدگی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده است رعایت مهلت میان ابلاغ و جلسه رسیدگی در خصوص شاکی نیز صادق است و در صورت عدم رعایت آن، جلسه رسیدگی باید تجدید شود.

نظر اکثریت

قواعد آیین دادرسی آمره هستند و لزوماً باید رعایت گردد و لذا رعایت مهلت میان ابلاغ و جلسه رسیدگی حتی در مورد شاکی نیز ضروری است و در صورت عدم رعایت آن باید جلسه تجدید شود تا حق او ضایع نگردد.

نظر اقلیت

باید به هدف از لحاظ چنین مهلتی توجه کرد، این مهلت برای تدارک دفاع از سوی متهم است و لذا اگر متهم در جلسه حاضر شده و آمادگی خود برای دفاع را اعلام می‌دارد، ضرورتی برای حضور شاکی نبوده و رعایت فاصله بین ابلاغ و جلسه مربوط به شاکی نبوده که عدم حضور وی خدشه در دادرسی ایجاد نماید، لذا امکان تشکیل جلسه وجود خواهد داشت. در این خصوص ملاک مواد 86 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل‌توجه است که جواز منع تعقیب بدون حضور طرفین ازجمله شاکی نیز پیش بینی شده است و محکومیت نیز به نفع شاکی است و عدم حضور وی را نمی‌توان مانع تلقی کرد.

منبع
برچسب‌ها