ماده 9 آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت

تشکیلات و ساختار دبیرخانه متناسب با وظایف محوله و گستردگی امور مشتمل بر کارگروه‌های تخصصی و امور دبیرخانه از جمله برنامه‌ریزی، رصد و پایش، آموزش، هماهنگی شورای اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها و هماهنگی شورای اطلاع‌رسانی استان‌ها و اخذ مجوزهای استخدامی با پیشنهاد رییس شورا و همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورا می‌رسد.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ساختار اداری لازم را در اختیار دبیرخانه قرار دهد.
تبصره- دبیر شورا توسط رییس شورا از بین اعضا و یا خارج از اعضای شورا انتخاب و منصوب می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه شورا را بر عهده دارد.