مطالبه ارش با وجود توافق طرفین نسب به عیب مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت توافق طرفین عقد بیع راجع به نقص احتمالی مبیع(خودرو) و کسر مبلغ مشخصی از ثمن معامله جهت جبران خسارت مشتری، مطالبه ارش از باب خیار عیب، فاقد جایگاه قانونی بوده و مشتری باید مطابق توافق، دعوی استرداد بخشی از ثمن معامله را مطرح کند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی ع. الف.پ. با وکالت ب. ز. و ر. و. به طرفیت ح. م. به خواسته مطالبه ارش مابه التفاوت مبیع سالم و معیوب یکدستگاه خودروی L 90 با جلب نظر کارشناس توام به پرداخت خسارات دادرسی با عنایت به اینکه مطابق توافق مندرج د رمتن مبایعنامه فی مابین طرفین متعاملین توافق نموده‌اند در صورتی که بعد از معامله کشف شود خودروی موضوع معامله دارای رنگ شدگی و تصادف بوده و فروشنده مکلف است مبلغ 20 . 000 . 000 ریال از ثمن المعامله را به خریدار استرداد نماید لذا با وصف توافق مزبور و تعیین مبلغ مربوطه جهت کسر از ثمن معامله و حاکمیت اصل آزادی اراده طرفین مطالبه ارش از بابت خیار عیب فاقد جایگاه قانونی بوده و د رجهت احترام به اراده مورد توافق طرفین خریدار می‌بایست در فرض تحقق شروط نسبت به طرح دعوی مربوطه مبنی بر استرداد بخشی از ثمن المعامله یشرج مندرج در قرارداد اقدام نماید لذا دادگاه دعوی مزبور را به کیفیت مطروحه قابل استماع تشخیص نداده و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مزبور را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/01

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ع. الف.پ. به طرفیت آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در قبال خواسته مطالبه خسارت نامبرده بابت خرید یک دستگاه خودروی معیوب ال 90 از خوانده دعوی قرار رد دعوی صادر شده است با عنایت به اینکه تقاضای مطالبه مابه التفاوت اتومبیل با عنوان ارش در فرض رویت قبلی خریدار و پذیرش آن محقق گردیده و از طرفی متعاملین خود راجع به نقص احتمالی بعدی جداگانه در ذیل قرارداد مبایعه نامه مربوطه تراضی به عودت مبلغی از ثمن آن نموده و اعلام انصراف آن به تصادف جزیی از سوی تجدیدنظرخواه قرین دلیل و مدرکی نیست لذا استنباط محکمه محترم نخستین در استیفاء جداگانه خریدار راجع به محاسبه مبلغ مورد توافق (بیست میلیون ریال) منطبق با موازین حقوقی بوده و مآلا این دادگاه آن رای را در راستای ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می‌نماید.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

علیرضا صداقتی- محمد داداشی

منبع
برچسب‌ها