ماده 13 شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی

مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصی استخدامی افراد عبارتند از:
1. درخواست کار، استخدام یا جذب
2. اطلاعات پرونده گزینش
3. اطلاعات معرف های شغلی
4. گزارش های اداری یا ارباب رجوع یا مردمی درباره کارکنان (اعم از مدیران و کارمندان عادی)
5. داده های حضور و غیاب کارکنان
6. اطلاعات مربوط به مقامات و کارکنان موسسات عمومی در ایام مرخصی
7. سوابق کیفری
8. اطلاعات تخلف اداری/ انضباطی
9. مساعدت های دریافتی از اداره
10. پرونده ارزشیابی
11. پرونده ارتقا
12. کارت ها و شناسه های تشخیص هویت اداری
13. پرونده سلامت
14. اطلاعات پارکینگ