حدود التزام مرجع قضایی به تصویب نامه هیات وزیران

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که تصویب نامه هیات وزیران با مطلق قانون مغایرت داشته باشد، اجرای آن در دادگاه وجاهت قانونی ندارد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/19 رای دادگاه درخصوص دادخواست شرکت سهامی بیمه..... به نمایندگی اقایان ع. ق.گ. و م. ب. به طرفیت اقای ع.الف. مح. به خواسته مطالبه وجه بمبلغ 21/624/300 ریال بانضمام مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خوانده در تاریخ 1391/10/12 درهنگام رانندگی با خودرو سواری به شماره انتظامی......با خودرو سواری دیگری به شماره انتظامی.....تصادف و به موجب نظریه کارشناسی 50 درصد مقصر حادثه شناخته شده که منجر به صدور دادنامه شماره --- مورخه 1392/09/20 و قطعیت ان طی دادنامه شماره --- مورخه 1392/11/16 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان قم گردیده است که متعاقب ان خواهان اقدام به جبران خسارت و پرداخت مبلغ 720/081/000 ریال به زیان دیدگان می نماید.باتوجه به تصویب نامه هیات وزیران به تاریخ 1392/03/29 بدلیل استفاده نادرست ازوسیله نقلیه بیمه شده بر خلاف انچه که درهنگام تسلیم بیمه نامه اعلام گردیده و حق بیمه پرداختی کمتر از حد تعیین شده می‌باشد بیمه گر پس از جبران خسارت بر اساس نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی خسارت پرداخت شده از مقصر مطالبه خواهد شد لذا نظر به اینکه حق بیمه پرداختی توسط خوانده 30 درصد کمتر پرداخت شده است حالیه تقاضای رسیدگی دارد.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی با عنایت به صراحت ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب سال 1387 بیمه گر ملزم به جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود و فقط در موارد احصاءشده در قانون مجاز به بازیافت خسارت پرداختی می‌باشد و از انجائیکه تصویب نامه استنادی با مطلق قانون مقایرت داشته لذا اجرای ان وجاهت قانونی ندارد صرف نظر از این موضوع به صرف استناد به اظهارات خوانده در برگ بازجویی و استفاده از لفظ (یکی از مسافرانم) نمی تواند تنها دلیل بر مسافرکشی خوانده با خودرو شخصی باشد زیرا در عرف عامه سرنشینان خودرو مسافر گفته می‌شود چنانچه هریک از اعضای خانواده راننده نیز در خودرو باشد نیز لفظ مسافر به کار می رود و در صورتی که استدلال خواهان پذیرفته شود تنها حقی که می توان جهت بیمه گر قائل شد مطالبه ما به التفاوت 30 درصد حق بیمه پرداختی می‌باشد.لهذا بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر واعلام می دارد.رای صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. دادرس شعبه --- محاکم حقوقی تهران - طالب لو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت سهامی بیمه.....با نمایندگی آقای ع. ق. به طرفیت آقای ع.الف. م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ 21/624/300 ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح ردیف خواسته بدوی حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد.لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - منصور عظیمی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها