ایراد در دعاوی اسناد تجاریامانی بودن چک و وصف تجریدیلغو اثر وصف تجریدی سند تجاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در رابطه بین دارنده بلا واسطه چک و صادر کننده ؛ شخص اخیر می‌تواند با اقامه دعوی تقابل استرداد لاشه چک و اثبات امانی بودن؛ مانع از استحقاق دارنده به وجه چک شود و وصف تجریدی چک را از بین ببرد. -تایید دشه

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/17

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای س. ق. با وکالت آقای م. گ. به طرفیت آقای م. ع.د. به خواسته مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال از بابت یک فقره چک بلا محل به شماره 069122 عهده بانک صادرات شعبه اکبر مشهدی تهران به انضمام خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارات قانونی به شرح دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست ان و نیز دعوی تقابل آقای م. ع.د. به طرفیت خواهان اصلی فوق به خواسته استرداد لاشه چک فوق الاشاره با احتساب هزینه دادرسی به شرح دادخواست متقابل تقدیمی ،دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی ایشان نظربه اینکه خواهان متقابل به عنوان صادر کننده چک ادعا نموده سند مذکور را به عنوان امانت به دادرنده تحویل داده و مقرربوده چک مذکور مسترد شود ولی نامبرده برخلاف واقع اقدام به مطالبه وجه آن نموده ودر این راستا به شهادت شهود استناد نموده و شهود تعرفه شده ایشان در جلسه دادگاه حاضر و شهادت داده اند که چک مستند دعوی به عنوان امانت نزد خواهان پرونده سپرده شده و قرار بر استرداد آن بوده است لذا دادگاه ضمن پذیرش جرح صورت گرفته نسبت به یکی از شهود به نام رضا یوسفی به علت داشتن عداوت دنیوی و تعارض منافع با خواهان و پذیرش موادی شهادت سایر شهود و احراز امانی بودن چک مستند دعوی نزد خواهان و عنایتا به اینکه تحصیل مجرمانه و مغرضانه اسناد تجاری از جمله استثنائات اصل عدم توجه ایرادات اسناد تجاری بوده و در صورت اثبات، وصف تجریدی چک را از بین می برد،لذا دادگاه دعوی خواهان متقابل را وارد تشخیص و مستندا به مادتین 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده متقابل به استرداد لاشه چک و گواهی عدم پرداخت آن (به شرح مذکور در صدر دادنامه به شماره 069122 عهده بانک صادرات شعبه اکبر مشهدی)تهران به خواهان متقابل از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 340/000 ریال هزینه دادرسی از باب قاعده تسبیب در حق خواهان متقابل صادر و اعلام می دارد. فاما در خصوص دعوی خواهان اصلی با توجه مطالب پیش گفته و نظر به امانی بودن چک دادگاه خواهان را مستحق مطالبه وجه چک مستند دعوی ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون فوف الاستناد حکم بر بیحقی ایشان صادر و اعلام می دارد. آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- رحمان خاطری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/11

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س. ق. به طرفیت آقای م. ع.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت مشارٌالیه به استرداد لاشه چک و گواهینامه عدم پرداخت و حکم به بی حقی خواهان بدوی در دعوی مطالبه مبلغ سی میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 069122 بانک صادرات به علت اینکه موادی شهادت شهود و محتویات پرونده، نحوه بیان اعتراض و لوایح تجدیدنظرخواهی همگی دلالت بر این دارد چک به عنوان امانت تحویل تجدیدنظرخواه شده است و ادله ابرازی دلالتی بر مدیونیت تجدیدنظرخوانده ندارد وارد و موجه نمی‌باشد. از طرف دیگر جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد؛ لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

رسول امیری - سلیمان حیدری حویق

منبع
برچسب‌ها